Växtodlarnas syn på konjunkturen har dämpats

EFTER EN ÖKANDE optimism kring konjunkturen vänder nu växtodlarnas förväntningar nedåt och landar på svagt negativa 98,2. Trenden gäller dock inte vallodlingen som var mer avvaktande i förra kvartalet men som sett en mycket positiv utveckling i början av kvartal 3.

Nedgången för övriga delar av växtodlingen (spannmål, potatis, sockerbetor, proteingrödor och oljeväxter) kan i stora delar förklaras med en negativ global prisutveckling som späds på av en allt starkare kronkurs. Under sommaren stoppades dock det globala prisfallet på spannmål.

Lantmännens skördeprognos från 13 juli för årets skörd av spannmål och oljeväxter uppgick till 6,1 miljoner ton, vilket är lägre än förra årets stora skörd men strax över 5-årssnittet där 2018 års katastrofskörd räknats bort. Detta stämmer väl med växtodlarnas bedömning att produktionen utvecklas som förväntat jämfört med samma period föregående år.
Förutsättningarna har dock varierat i olika delar av landet, framförallt vad gäller regnmängden. I de södra delarna av Sverige ser skörden ut att gå mot ett normalår, eller något lägre. Längre norrut, i synnerhet kring Mälardalen, förväntas en större skörd.

Låga skördeprognoser i Europa väntades under juni och juli leda till stigande priser på spannmål framöver, men Ryssland meddelade att deras skördar och utbud kommer att bli betydligt större än väntat. Det ökade utbudet påverkade priserna negativt i slutet av mätperioden.