Växtodlarnas konjunktur fortsätter falla

INDEX FÖR VÄXTODLING FALLER FÖR TREDJE KVARTALET I RAD. Sedan kvartal 2 har index sjunkit med nära 4 enheter och sedan kvartal 4 2020 med nästan 11 enheter. För växtodlarna är det lägre skörd än prognosticerat i kombination med prisbilden på insatsvaror och som följd av det en försämrad lönsamhet jämfört med samma period förra året, som drar ned index.

Faktorer som påverkat priserna på gödning och diesel är valutor, reduktionsplikt för diesel men framförallt starkt stigande internationella priser. Ett instabilt läge i världen bidrar till ökade priser på importvaror, ett exempel är diskussioner om blockad mot Belarus som exporterar handelsgödsel.

Efter två år av goda skördar, är årets prognos ett svagare skördeutfall vilket beror på ett problematiskt väder för odlare. En effekt är att den spannmål som var tänkt som brödsäd för humankonsumtion klas-sats ned till sämre betald foderspannmål, eftersom kvaliteten har sjunkit. Vallproduktionen är något lägre än föregående år, men inte på samma låga nivå som spannmålen.

Eftersom uppskattningsvis endast en tredjedel av skörden är prissäkrad så har majoriteten inte den slutgiltiga prisbilden klar för sig, vilket gör att företagens upplevda lönsamhet jämfört med föregående år kan färgas av en försiktighet kring oklart pris. Prisutvecklingen på spannmål har dock varit god, vilket kan ge ett positivt slutresultat för årets upplevda lönsamhet i kvartal 4 – speciellt om kronan stärkts gentemot dollarn under hösten.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/hot-och-mojligheter-i-dyra-insatsvaror/

Trädgårdsnäringen ser mindre optimistiskt på konjunkturen

INDEX FÖR TRÄDGÅRDSNÄRINGEN FALLER MED NÄRMARE 10 ENHETER jämfört med kvartal 2 men ligger fortfarande på en positiv nivå, index 105. Jämfört med kvartal 2…

Animalieindex sjunker kraftigt

ANIMALIEINDEX FALLER KRAFTIGT EFTER ÅTERHÄMTNINGEN I KVARTAL 2 och stannar på negativa 91. Det är 10 enheter under index för samma period förra året och…

Fortsatt urstark efterfrågan och god prisbild

SAMMANTAGET VISAR INDEXET FÖR FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER PÅ EN positiv syn på konjunkturen, vilket främst återspeglar optimismen hos entreprenadföretagen och livsmedelsförädlarna. Hästföretagen har i kvartal…

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

OPTIMISMEN FORTSÄTTER ÖKA UNDER KVARTAL 3. Index 119 är det högsta värdet som uppmätts för någon av näringarna i Grönt näringslivsindex sedan mätningarna startade. Jämfört…