Växtodlarna negativa i inledningen av säsongen

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Under inledningen av andra kvartalet 2021 avviker dock växtodlarnas syn från totalindex. En fortsatt negativ syn på prisbilden för insatsvaror drar ned en i övrigt positiv syn på konjunkturutvecklingen. Sedan kvartal 1 har synen på prisbilden för insatsvaror sjunkit mest jämfört med övriga branscher.

Ökande priser på gödning och diesel är den bakomliggande faktorn. Priset på råolja ökar igen till följd av att OPEC aviserat produktionsbegränsningar samtidigt som efterfrågan väntas öka när man i många länder börjar lätta på pandemirestriktionerna.  Stigande spannmålspriser, som varit trenden under 2021, tenderar också att leda till stigande gödselpriser. Under inledningen av växtodlingssäsongen 2021 rapporterades dessutom om relativt små lager av kväve inom EU, vilket har en prisdrivande effekt.

En tydlig skillnad inom branschen är att vallodlarna, till följd av den starka kopplingen till animalieproduktion, har en mer negativ inställning till konjunkturen. Skillnaden minskade dock i kvartal 2.

Trots en kraftigt försämrad prisbild för insatsvaror, ser växtodlarna positivt på lönsamheten för innevarande säsong. En internationell spannmålsmarknad i medvind, där den kinesiska efterfrågan på fodermedel inom animalieproduktionen utgör en viktig tillväxtmotor, lämnar positiva avtryck i andra kvartalets konjunkturindex.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/05/overlag-starkt-konjunktur-gront-naringslivsindex/

Grönt näringslivsindex: Högsta siffran hittills

Grönt näringslivsindex steg under andra kvartalet till 104, vilket är det högsta värdet sedan mätningarna började 2020. Det senaste kvartalet har delindexen för skogsbruk, trädgård…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Indexet för trädgårdsnäringen ökar med två enheter under kvartal 2, och landar på ett starkt positivt 114. Prydnadsväxter, växthusgrönsaker och frukt är mycket positivt inställda till konjunkturen. Även bär…

Animalieindex återhämtar sig

Animalieindex återhämtar sig efter fallet i kvartal 1, men stannar på negativa 97. Det är en bra bit under index för samma period förra året.  Grisföretagen ser positivt…

Optimism trots viss försvagning i index

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Efterfrågan på entreprenadtjänster ligger kvar på en stabil hög nivå. Sannolikt…