Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

Trendbeskrivning

I samhällsdebatten talas alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras. De sociala frågorna har kommit högre upp på agendan och nu tillkommer också fler aspekter av ekologisk hållbarhet, till exempel skillnaden mellan klimat och miljö. Även begrepp som biologisk mångfald, antibiotikaanvändning, säkring av vatten-, mat- och energiförsörjning tar plats i debatten.

Placering på trendkurvan

Relativt nyligen har olika aktörer börjat diskutera det vidare begreppet i sin argumentation. Helt nyligen publicerade till exempel WWF sin köttguide där man tydligt nyanserat bilden av hållbarhet i kosten till att utöver CO2-utsläpp även innefatta: användning av antibiotika, klimat, ologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd, antibiotika.
När begreppen väl sätter sig och sprids av aktörer som WWF och LRF kommer trenden att mogna relativt fort, troligen inom 2-3 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Motsättningarna mellan näringsliv och miljörörelse finns fortfarande men det utvidgade hållbarhetsbegreppet öppnar för en mer konstruktiv dialog.

Miljörörelsen menar att miljöperspektivet är en hygienfaktor som ska vara integrerad i såväl politiska beslut som vid produktion av varor eller tjänster. Att ekonomisk hållbarhet börjar accepteras som en förutsättning för de övriga målen är avgörande för de gröna näringarna.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden.

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.

Trendanalys – Klimatförändringar blir en allt viktigare fråga

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan.

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle.