Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

Trendbeskrivning

I samhällsdebatten talas det alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras. De sociala frågorna har kommit högre upp på agendan och nu tillkommer också fler aspekter av ekologisk hållbarhet, till exempel skillnaden mellan klimat och miljö. Även begrepp som säkring av vatten-, mat- och energiförsörjning tar plats i debatten.

Placering på trendkurvan

Relativt nyligen har olika aktörer börjat diskutera det vidare begreppet i sin argumentation. I WWFs köttguide har de tydligt nyanserat bilden av hållbarhet i kosten till att utöver koldioxidutsläpp även innefatta: användning av antibiotika, klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel och djurvälfärd.
När begreppen väl sätter sig och sprids av aktörer som WWF och LRF kan trenden att mogna relativt fort, troligen inom 3-5 år. Begreppen kommer upp i de ”nya” diskussionerna om livsmedelsförsörjningen/ försörjningstrygghet. Corona kommer dock att förlänga processen och fler alternativa synsätt på frågeställningarna kommer att få gehör.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Motsättningarna mellan näringsliv och miljörörelse finns fortfarande men det utvidgade hållbarhetsbegreppet öppnar för en mer konstruktiv dialog. Miljörörelsen menar att miljöperspektivet är en hygienfaktor som ska vara integrerad i såväl politiska beslut som vid produktion av varor eller tjänster. Att ekonomisk hållbarhet börjar accepteras som en förutsättning för de övriga målen är avgörande för de gröna näringarna.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Klimatförändringar allt viktigare fråga

Från att ha varit en fråga som ligger längre fram i tiden har klimatförändringarna tagit position som en fråga företag behöver ha beredskap för i närtid.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle. Hur påverkar det oss?

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) börjar få en allt större inverkan på arbetslivet.