Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Trendbeskrivning

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar. Ansvar för tolkning och uppföljning hamnar hos tjänstemän på statliga myndigheter eller på regional och lokal nivå. Myndigheterna börjar öppet att driva egna agendor gentemot politiker som ska försvara allmänintresset och göra välavvägda beslut. Det finns en risk att myndigheterna befolkas av teknokrater som följer sin egen övertygelse.

Placering på trendkurvan

Trenden är att beteckna som mogen och bör plana ut inom 5 år. På sikt är den förhoppningsvis avtagande eftersom tjänstemän har ögonen på sig i större utsträckning än tidigare i såväl media som i debatten. Lagstiftaren går till exempel nu in och korrigerar reglerna om nyckelbiotoper. Å andra sidan finns tecken på att myndigheter fortsätter att konkurrera om resurser och inflytande, ett exempel är myndigheters deltagande i Almedalen.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

I det otydliga gränssnittet som uppstår mellan politiker och tjänstemän blir myndigheter med egen politisk agenda ett demokratiskt problem. Särintressenas inflytande ökar sannolikt när tjänstemännen ges allt större makt att tolka lagar och förordningar.
Den gröna företagarens bestämmanderätt över sin egen verksamhet minskar när samhället gör anspråk på att äga företagarens förutsättningar. Tjänstemän med egen politisk agenda blir ytterligare ett problem för företagandet i de gröna näringarna eftersom förutsägbarhet och rättssäkerhet minskar och att tilliten till rättssystemet urholkas.

 

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig