Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Trendbeskrivning

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar. Ansvar för tolkning och uppföljning hamnar hos tjänstemän på statliga myndigheter eller på regional och lokal nivå. Myndigheterna börjar öppet att driva egna agendor gentemot politiker som ska försvara allmänintresset och göra väl avvägda beslut. Det finns en risk att myndigheterna befolkas av teknokrater som följer sin egen övertygelse.

Placering på trendkurvan

Trenden är att beteckna som mogen och bör plana ut inom 5 år. Med en ökande aktivism i samhället rent generellt normaliseras teknokraternas inflytande. På sikt kan trenden avtaga något eftersom tjänstemän har ögonen på sig i större utsträckning än tidigare i såväl media som i debatten. Det finns diskussioner om återinförande av tjänstemannaansvaret. Å andra sidan finns tecken på att myndigheter fortsätter att konkurrera om resurser och inflytande.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

I det otydliga gränssnittet som uppstår mellan politiker och tjänstemän blir myndigheter med egen politisk agenda ett demokratiskt problem. Särintressenas inflytande ökar sannolikt när tjänstemännen ges allt större makt att tolka lagar och förordningar.
Den gröna företagarens bestämmanderätt över sin egen verksamhet minskar när samhället gör anspråk på att äga företagarens förutsättningar. Aktivistiska tjänstemän med egen politisk agenda blir ytterligare en osäkerhet för företagandet i de gröna näringarna eftersom förutsägbarheten och rättssäkerheten minskar och tilliten till rättssystemet urholkas.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen och förstärks ytterligare

Trendanalys – Aktivism och politisering

Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka. Det politiska perspektivet tränger undan mycket i