Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Trendbeskrivning

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar. Ansvar för tolkning och uppföljning hamnar hos tjänstemän på statliga myndigheter eller på regional och lokal nivå. Myndigheterna börjar öppet att driva egna agendor gentemot politiker som ska försvara allmänintresset och göra väl avvägda beslut. Det finns en risk att myndigheterna befolkas av teknokrater som följer sin egen övertygelse.

Placering på trendkurvan

Trenden är att beteckna som mogen och bör plana ut inom 5 år. På sikt är den förhoppningsvis avtagande eftersom tjänstemän har ögonen på sig i större utsträckning än tidigare i såväl media som i debatten. Det finns diskussioner om återinförande av tjänstemannaansvaret. Å andra sidan finns tecken på att myndigheter fortsätter att konkurrera om resurser och inflytande, ett exempel är att det har varit myndigheterna, inte politikerna, som frontat i Sverige under Coronapandemin.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

I det otydliga gränssnittet som uppstår mellan politiker och tjänstemän blir myndigheter med egen politisk agenda ett demokratiskt problem. Särintressenas inflytande ökar sannolikt när tjänstemännen ges allt större makt att tolka lagar och förordningar. Den gröna företagarens bestämmanderätt över sin egen verksamhet minskar när samhället gör anspråk på att äga företagarens förutsättningar. Tjänstemän med egen politisk agenda blir ytterligare ett problem för företagandet i de gröna näringarna eftersom förutsägbarhet och rättssäkerhet minskar och att tilliten till rättssystemet urholkas.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Trenden med miljöåtgärder inom olika politikområden, inte minst jordbruket, är under tillväxt och förväntas stärkas framöver.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Framtidens mat

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.