Trendanalys – Race to Trace

Trendbeskrivning

Spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket. Inte minst gäller det hållbarhetsarbetet. Lantbrukare har idag svårt att ta betalt för en klimateffektiv produktion eftersom det endast i begränsad omfattning går att differentiera klimatsmarta produkter på marknaden.  Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan. Dessa digitala loggböcker utgör viktiga byggstenar i klimateffektiviseringsarbetet men bidrar också med mätbara attribut som kan användas i marknadsföringssyfte. Digitala loggböcker delas och utgör viktiga byggstenar i ett system som bygger på blockchain-tekniken. The race to trace har bara börjat.

Placering på trendkurvan

Race to trace är en trend som är i tillväxt med potential att växa kraftigt de kommande 5–10 åren. När det väl kommer igång kommer det sannolikt att gå snabbt. Trenden konkurrerar också med det känslostyrda och att saker inte nödvändigtvis måste vara sanna för att upplevas som sanna. Det finns många exempel på hur storytelling i reklamen fyller en funktion där konsumenten känner sig tryggare med varans ursprung. Den ena trenden utesluter inte den andra men kommer påverka varandras styrkor och utbredning. På sikt har trenden potential att bli en hygienfaktor vid livsmedelsinköp. Många dagligvarukedjor försöker redan idag kvantifiera hållbarhet så att konsumenten kan göra medvetna val.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Ett viktigt område som öppnas i och med de dataflöden som genereras är verifikat, till exempel. att kunna verifiera en råvaras kvalité. Spårbarheten och framtida krav på spårbarhet kan bidra till att starkt minska livsmedelsfusket. Utvecklingen ger incitament för etablerade aktörer att göra om sina erbjudanden, affärsmodeller och marknadspositioner. Detta öppnar för möjligheten till ökad differentiering av produkter och tjänster vilket också skapar möjligheter för nya aktörer.

Även myndighetsutövning och regelutformning kan komma att omformas, exempelvis med krav på verifiering som visar att företaget lever upp till miljölagstiftning och djuromsorg.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Finns i sjön

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett uttryck för hur datamängder i större

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra (Internet of Things/ IoT) suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna.

Trendanalys – Livslångt lärande

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Nya arbetsuppgifter och nya krav på kompetens och kompetensutveckling blir en naturlig konsekvens av

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i