Trendanalys – Race to Trace

Trendbeskrivning

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan. Spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket. Digitala loggböcker delas och utgör viktiga byggstenar i ett system som bygger på blockchain-tekniken. The race to trace har bara börjat.

Placering på trendkurvan

Blockkedjetekniken är inte helt okomplicerad att tillämpa i livsmedelskedjan. Race to trace är en trend som är i tillväxt med potential att växa kraftigt de kommande 5-10 åren. När det väl kommer igång kommer det sannolikt att gå snabbt. Trenden konkurrerar också med det känslostyrda och att saker inte nödvändigtvis måste vara sanna för att upplevas som sanna. Det finns många exempel på hur storytelling i reklamen fyller en funktion där konsumenten känner sig tryggare med varans ursprung. Den ena trenden utesluter inte den andra men kommer påverka varandras styrkor och utbredning. På sikt har trenden potential att bli en hygienfaktor vid livsmedelsinköp.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Ett viktigt område som öppnas i och med de dataflöden som genereras är verifikat, till exempel att kunna verifiera en råvaras kvalité. Spårbarheten och framtida krav på spårbarhet kan bidra till att starkt minska livsmedelsfusket. Utvecklingen ger incitament för etablerade aktörer att göra om sina erbjudanden, affärsmodeller och marknadspositioner. Detta öppnar för möjligheten till ökad differentiering av produkter och tjänster vilket också skapar möjligheter för nya aktörer. Även myndighetsutövning och regelutformning kan komma att omformas, exempelvis med krav på verifiering som visar att företaget lever upp till miljölagstiftningen och djuromsorgen.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Finns i sjön

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag.

Trendanalys – Livslångt lärande

Utvecklingen går snabbt och ingen vet med exakthet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap. Förmågan att anpassa sig blir en nyckelkompetens för alla.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden.