Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Trendbeskrivning

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att värna och rädda naturvärden. Den nya EU-kommissionens ”Green Deal” vill göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Samtidigt pågår diskussioner och förhandlingar om den framtida jordbrukspolitiken där en tydlig trend är att jordbrukspolitiken förväntas leverera mer ur hållbarhetsperspektivet.

Placering på trendkurvan

Trenden med miljöåtgärder inom olika politikområden, inte minst jordbruket, är under tillväxt och förväntas stärkas framöver. En lågkonjunktur kan dämpa tillväxttakten till förmån för ekonomisk tillväxt. Utplaning av trenden bedöms till någon gång de närmaste 5-10 åren.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Trenden innebär att livsmedelsstrategin riskerar att bli lägre prioriterad när den ställs mot miljö och klimatfrågor. Bestämmandemakten över företagandet minskar då samhället i större grad “äger” förutsättningarna. Politiska ambitioner att värna livsmedelsproduktion i Europa och Sverige kan dock innebära ett rejält uppsving för näringen och det finns mycket att vinna för branschen som är en del av lösningen på hållbarhetsfrågorna. Investeringar i nya teknologier och andra åtgärder måste vara ekonomiskt hållbara, både på kort och lång sikt.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitalisering av fysiska och biologiska processer i lantbruket leder till att en stor mängd data nu tillgängliggörs digitalt vilket spås omdana jordbruket i grunden.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.