Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Trendbeskrivning

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att värna och rädda naturvärden. EU-kommissionens ”Green Deal” vill göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050. EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Samtidigt pågår diskussioner och förhandlingar om den framtida jordbrukspolitiken där en tydlig trend är att jordbrukspolitiken förväntas leverera mer ur hållbarhetsperspektivet. Kopplat till Green Deal finns EUs Från jord till bord-strategi (Farm to Fork), vilken avser ge ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem.

Placering på trendkurvan

Trenden med miljöåtgärder inom olika politikområden, inte minst jord- och skogsbruket, är under tillväxt och förväntas stärkas framöver. En lågkonjunktur kan dämpa tillväxttakten till förmån för ekonomisk tillväxt, men i dagsläget finns inga tecken på att så är fallet. Utplaning av trenden bedöms till någon gång de närmaste 5–10 åren.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Trenden innebär att livsmedelsstrategin riskerar att bli lägre prioriterad när den ställs mot miljö- och klimatfrågor. Bestämmandemakten över företagandet minskar då samhället i större grad “äger” förutsättningarna. Politiska ambitioner att värna livsmedelsproduktion i Europa och Sverige kan dock innebära ett rejält uppsving för näringen och det finns mycket att vinna för branschen som är en del av lösningen på hållbarhetsfrågorna. Beroende på hur de politiska initiativen utvecklas finns dock en risk för backlash för jord- och skogsbruket. Investeringar i nya teknologier och andra åtgärder måste vara ekonomiskt hållbara, både på kort och lång sikt.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) har

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i