Trendanalys – Med huvudet i molnet

Trendbeskrivning

Digitalisering av fysiska och biologiska processer i lantbruket leder till att en stor mängd data nu tillgängliggörs digitalt vilket spås omdana jordbruket i grunden. Sensorerna som fångar och sänder data från gården blir snabbt allt billigare och effektivare, lagringen blir mer kraftfull och analysmöjligheterna mer avancerade. Algoritmerna blir snabbt allt bättre på att urskilja mönster och samband och kan generera rekommendationer till den enskilda lantbrukaren. Samtidigt har utvecklingen möjliggjort att insikterna från data på ett allt mer precist situationsbaserat och autonomt sätt kan styra utrustning och maskiner på gården.

Placering på trendkurvan

Detta är en säker trend som befinner sig i tillväxtfasen. Marknaden för framtidens uppkopplade lantbruk är ännu under utformning och flertalet aktörer söker fortfarande sina roller. Utkomsten av detta avgör potentialen och styrkan i tillväxten framöver. Företagen är olika digitaliserade men trenden med molntjänster inom jord- och skogsbruk borde vara mogen om 5-10 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En rad faktorer samverkar i förändringen:

  • Strukturrationaliseringen inom jordbruket leder till en marknadskoncentration som leverantörsledet behöver anpassa sig till.
  • Låg köpkraft och hög kostnadsmedvetenhet driver jordbruksföretagen att söka kostnadseffektiva lösningar som ger mätbar ekonomisk nytta.
  • Teknikgenombrottet leder till att företag omprövar sin position till jordbruket.
  • Inträdet av nya aktörer på marknaden bidrar till att investeringar inom Agtech växer exponentiellt.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Finns i sjön

Generering samt analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Nykolonialism är ett exempel på när nationer försöker trygga sin framtida försörjning.