Trendanalys – Med huvudet i molnet

Trendbeskrivning

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden. Sensorerna som fångar och sänder data från gården blir snabbt billigare och effektivare, lagringen blir mer kraftfull och analysmöjligheterna mer avancerade. Algoritmerna blir snabbt allt bättre på att urskilja mönster och samband vilket i sin tur kan generera rekommendationer till den enskilda lantbrukaren. Utvecklingen har också gjort att insikterna direkt kan styra autonom utrustning och maskiner på gården.

Placering på trendkurvan

Detta är en säker trend som befinner sig i tillväxtfasen. Marknaden för framtidens uppkopplade lantbruk är ännu under utformning och flertalet aktörer söker fortfarande sina roller. Utkomsten av detta avgör potentialen och styrkan i tillväxten framöver. Företagen är olika digitaliserade men trenden med molntjänster inom jord- och skogsbruk borde vara mogen om 5-10 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En rad faktorer samverkar i förändringen:

  • Strukturrationaliseringen inom jordbruket leder till en marknadskoncentration som leverantörsledet behöver anpassa sig till.
  • Låg köpkraft och hög kostnadsmedvetenhet driver jordbruksföretagen att söka kostnadseffektiva lösningar som ger mätbar ekonomisk nytta.
  • Teknikgenombrottet leder till att företag omprövar sin position till jordbruket.
  • Inträdet av nya aktörer på marknaden bidrar till att investeringar inom Agtech växer exponentiellt.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Finns i sjön

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag.

Trendanalys – Livslångt lärande

Utvecklingen går snabbt och ingen vet med exakthet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap. Förmågan att anpassa sig blir en nyckelkompetens för alla.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan och spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket.