Trendanalys – Livslångt lärande

Trendbeskrivning

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Nya arbetsuppgifter och nya krav på kompetens och kompetensutveckling blir en naturlig konsekvens av utvecklingen. Livslångt lärande är ett begrepp som alltmer befäster sin relevans när traditionella utbildningar snabbt blir utdaterade efter examen. Eftersom utvecklingen går snabbt och ingen med exakthet vet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap blir förmågan att anpassa sig en nyckelkompetens för alla.

Placering på trendkurvan

Detta är en säker trend som befinner sig i tidig tillväxt. Behovsinsikten om kompetensutveckling relaterad till digitaliseringen är relativt låg i Sverige. Vi tror oss i stor utsträckning ligga före andra och i en global undersökning visar det sig att Sverige inte i samma utsträckning anser att teknikutvecklingen kommer att påverka oss. Samma studie visar också att vi i lägre utsträckning medvetet utbildar oss för ny teknik. Att livslångt lärande blir den del av företagandet är därmed en trend med stor tillväxtpotential. På sikt kommer företag som inte anpassar sig inte att kunna konkurrera så trenden borde vara mogen om 10-15 år. Hur snabbt det går beror på hur hårt lågkonjunkturen vi nu är inne i slår.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Att bygga digital kompetens i syfte att bli en effektivare företagare är centralt. Digital teknik är inget nytt i det gröna näringslivet. Utvecklingen har dock varit snabb, bonden till exempel har gått från att vara ren råvaruleverantör med stor manuell arbetsinsats till en verksamhet med stora investeringar i ny teknik och produktionsmetoder mot sannolikt en annorlunda roll och nya affärsmodeller på sikt.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan och spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden.

Trendanalys – Finns i sjön

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag.