Trendanalys – Klimatsamvete

Trendbeskrivning

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp. Klimatsamvetet yttrar sig både i den allmänna debatten om klimatet och konkret handling. Störst fokus har legat på bilen, semestern och inte minst maten och i dess spår har skamsköljningar gått fram. Många vill uppriktigt göra något för att minska sina avtryck men då frågorna är komplexa kan enkla lösningar resultera i märkliga uttryck, inte sällan emotionella, som ibland mynnar ut i green-washing*. Företag använder begreppet klimatkompensation när de istället för att neutralisera själva utsläppen investerar eller finansierar i olika hållbarhetsprojekt eller forskning

Placering på trendkurvan

Trenden är säker och i full utveckling även om den begynnande lågkonjunkturen kommer att påverka hastigheten. Lägre disponibel inkomst kommer dels att sätta konsumenternas vilja att köpa mer hållbara produkter prov, dels kan en lägre disponibel inkomst bidra till att debatten om all konsumtion som grunden till utsläpp ta fart på riktigt. Att dessa faktorer samverkar med statusskiftet och det ökade klimatsamvetet stärker fenomenet som befinner sig i exponentiell utveckling. Kommer att plana ut om 2-5 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En sannolik konsekvens är att konsumtion i sin helhet kommer att ifrågasättas allt mer. Att skambelägga konsumtion blir en väg för konsumenterna att motivera för sig själva varför de inte längre (kan) konsumera i samma takt. Företagens positioneringskrig på hållbarhetsarenan kommer att förstärkas och mynna ut i nya uttryck i nya affärsmodeller. Även för det gröna näringslivet gäller det att nå hem i debatten och ta position. God möjlighet finns till ökad efterfrågan på svenska varor och förståelse för det gröna näringslivets roll i samhälle och natur.

* Green-washing innebär att man genom olika aktiviteter (ofta omedvetet) försöker skapa en bild av att man själv är betydligt mer klimat- och miljövänlig än man rent objektivt är.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden.

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle.

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.

Trendanalys – Klimatförändringar blir en allt viktigare fråga

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan.