Trendanalys – Klimatförändringar blir en allt viktigare fråga

Trendbeskrivning

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan, till skillnad från t.ex. USA där debatten handlat om sanningshalten i påståendet i sig. Klimatförändringar kommer att påverka förutsättningarna för jordbruket. Med ökad medierapportering och konkreta naturhändelser såsom de senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka har trenden förstärkts. Från att ha varit en fråga som ligger längre fram i tiden har klimatförändringarna tagit position som en fråga företag behöver ha beredskap för.

Placering på trendkurvan

Enligt majoriteten av forskningsrönen kommer klimatförändringarna att ske, i vilken omfattning beror på vilka åtgärder som världen tar inom de närmaste åren. Trenden är således säke; konkreta utfall mera osäkert. Kris och krig kan skifta fokus på frågan även om klimatförändringarna i sig delvis är upphovet till kris och krig. Medvetenheten om kommande förändringar är mogen (i Sverige) men gällande beredskapen och åtgärderna mot den lär vi se en kraftig tillväxt de närmaste 10 åren.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Det finns stor potential för det svenska jordbruket i framtiden eftersom vi troligen kommer att behöva producera mer. För att klara detta behövs en flexibel och anpassningsbar strategi men också en robusthet i företaget för att kunna möta framtida svängningar. De som kan hitta finansiering och vågar satsa för att möta ett förändrat klimat kommer troligtvis att ha en konkurrensfördel. Det gäller inte ”bara” investeringar för att möta vattenbehov eller nya grödor utan även investeringar i digitalisering som kan underlätta anpassningen.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden.

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle.

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.