Trendanalys – Klimatförändringar allt viktigare fråga

Trendbeskrivning

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan, till skillnad från till exempel USA där debatten handlat om sanningshalten i påståendet i sig. Klimatförändringar kommer att påverka förutsättningarna för jordbruket. Med ökad medierapportering och konkreta naturhändelser såsom de senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka har trenden förstärkts. Från att ha varit en fråga som ligger längre fram i tiden har klimatförändringarna tagit position som en fråga företag behöver ha beredskap för i närtid. Greta Thunbergs skolstrejker för klimatet bidrog starkt till att sätta frågan på världens agenda under 2019. Under 2020 har klimatfrågorna dock hamnat i skymundan av Coronapandemin.

Placering på trendkurvan

Enligt majoriteten av forskningsrönen kommer klimatförändringarna att ske, i vilken omfattning beror på vilka åtgärder som världen tar inom de närmaste åren. Trenden är således säker; konkreta utfall mera osäkert. Kris, pandemier och krig kan skifta fokus på frågan, vilket skett under våren 2020, även om klimatförändringarna i sig delvis är upphovet till kriser och krig. Medvetenheten om kommande förändringar är mogen (i Sverige) men gällande beredskapen och åtgärderna mot den lär vi se en avmattning de närmaste åren och en eventuell återtillväxt därefter. I närhet ser vi att stora ekonomiska stöd ges till de krisande flyg- och resebolagen, men på längre sikt kommer både Corona och klimatförändringarna troligtvis leda till förändrade resvanor.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Det finns stor potential för det svenska lantbruket i framtiden eftersom vi troligen kommer att behöva producera mer. För att klara detta behövs en flexibel och anpassningsbar strategi men också en robusthet i företaget för att kunna möta framtida svängningar. De som kan hitta finansiering och vågar satsa för att möta ett förändrat klimat kommer troligtvis att ha en konkurrensfördel. Det gäller inte ”bara” investeringar för att möta vattenbehov eller nya grödor utan även investeringar i digitalisering som kan underlätta anpassningen. Livsmedelsförsörjningsfrågan som väckts av Coronapandemin lyfter trenden. Företagarna måste våga tänka nytt och komma på nya lösningar på problem.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle. Hur påverkar det oss?

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas det alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.