Trendanalys – Klimatanpassning är allt viktigare

Trendbeskrivning

Klimatförändringar i sig är mer eller mindre ett accepterat faktum i Sverige. Klimatförändringar och kraven på klimatanpassning påverkar förutsättningarna för jordbruket. Med ökad medierapportering och konkreta naturhändelser såsom de senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka har trenden förstärkts. Från att ha varit en fråga som ligger längre fram i tiden har klimatanpassning tagit position som en fråga företag behöver ha beredskap för i närtid. Klimatanpassning har de senaste året gått från att vara en framgångsfaktor till att bli en hygienfaktor företagen måste adressera.

Placering på trendkurvan

Kris, pandemier och krig kan skifta fokus från frågan, vilket delvis skedde under våren 2020 men medvetenheten om behovet av klimatanpassning är en trend i stark tillväxt. Medvetenheten finns hos en bredare allmänhet samt bland myndigheter och i politiken såväl som hos företag.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Det finns stor potential för det svenska lantbruket i framtiden eftersom vi troligen kommer att behöva producera mer. För att klara detta behövs en flexibel och anpassningsbar klimatstrategi men också en robusthet och flexibilitet i företaget för att kunna möta framtida svängningar. De som kan hitta finansiering och vågar satsa för att möta ett förändrat klimat kommer troligtvis att ha en konkurrensfördel. Det gäller inte ”bara” investeringar för att möta vattenbehov eller nya grödor utan även investeringar i digitalisering som kan underlätta anpassningen.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Fossilfrihet

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas fossilfria energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden. Den cirkulära ekonomin är ett system där material och energi cirkulerar i slutna kretslopp

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i