Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trendbeskrivning

I spåren av ökad individualism, hälsomedvetenhet och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta. Bakgrunden kan vara hälsoskäl som diabetes, religion eller andra moraliska och etiska skäl. Det går inte längre att förutsätta att alla äter allt. Vi kan numera via sociala medier berätta om våra individuella matval för större grupper av människor vilket växelvis stärker vårt beteende och våra uppfattningar.

Placering på trendkurvan

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer ska äta beroende på vilken preferens man vill maximera, till exempel hållbarhet, hälsa eller individuella smakpreferenser. Tittar vi på den yngre generationen finns det all anledning att tro att trenden med individuella matval fortsätter att öka. Ungdomar är värdedrivna och visar sitt engagemang genom vad de äter. Det finns inte heller samma sociala spärr kring att ha åsikter om vad andra äter. Trenden bör vara mogen redan om 3-5 år. Ökad hälsomedvetenhet till följd av Coronakrisen kan snabba på utvecklingen. Men går vi på grund av Coronaviruset in i en längre lågkonjuktur med minskad köpkraft kan det i stället dämpa trendens mognadstakt.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Ett ännu större och mer individualiserat intresse för vad vi äter kommer att medföra att efterfrågan på nya måltidslösningar ökar. Att kunna producera det som efterfrågas och bevisa de efterfrågade egenskaperna eller kvalitén blir betydelsefullt i konkurrensen. Konsumenter kommer att förvänta sig transparens. Det finns ett potentiellt hot i trenden som kommer från drivkrafterna bakom, det vill säga principbeslut av konsumenter baserat på påståenden eller forskningsrön som inte alltid är korrekta men potentiellt kan orsaka stora förändringar i konsumtionsmönster. Det finns också en möjlig risk att inte hänga med när marknadspreferenserna ändras.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Framtidens mat

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Coronapandemin gör också att denna längtan till det ursprungliga och ”normala” förstärks.

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.