Trendanalys – Glokalisering

Trendbeskrivning

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen och förstärks ytterligare som en effekt av pandemin. Detta kallar vi ”Glokalisering” vars styrka ökar trots att människor ser sig som en del av den internationella globala befolkningen. Personer med glokal identitet ser fortsatt sig som en del av den internationella världen men ser samtidigt lokala värden som en del av kulturell mångfald och rikedom som man vill förknippas med. Lokala nätverk och en plats i lokalsamhället växer i betydelse. Vi ett uppsving i intresse för lokala nyheter.

Placering på trendkurvan

Trenden att vilja vara mer lokal men samtidigt vara global har vuxit kraftigt under pandemin men förväntas fortsätta växa i ytterligare på 2–5 år. Det är nödvändigt för trendens utveckling att arbetslivet förändras när det gäller synen på fysisk närvaro, vilket är på god väg att ske som en följd av att många arbetar hemifrån idag. Tekniska framsteg, och acceptansen av användningen i olika sammanhang avgör delvis tillväxttakten. Nu när det talas om att gå tillbaka till kontoren verkar många vilja fortsätta på distans i olika stor utsträckning. Många har riggat egna arbetsplatser på annan ort och lokala co-workingställen dyker upp på platser som tidigare var otänkbara.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Den nya tekniken och dess möjligheter att jobba med kollegor lite varstans i världen gör att många jobb inte är platsbundna längre. En mer traditionell uppfattning om att alla måste vara på plats alltid lär inte återkomma. Potentialen att behålla och locka befolkning till landsbygden och mindre samhällen ökar. Fenomen som ”Worcation” bidrar ytterligare till effekten. I förlängningen ökar värderingen av det lokala än mer.

Urbaniseringen avstannar och mindre samhällen kan blomstra. Skiftningen syns redan Mest sannolikt sker det först i närområdena till större städer (med universitet och högskolor) eftersom utbud och konsumtion idag finns inom räckhåll där. Men effekterna kommer troligtvis även att kunna ses på landsbygd längre bort från urbana center. Det finns också ett ökat intresse för lokalproducerade varor, något som det gröna näringslivet kan dra nytta av.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Sedan senhösten 2020 har det skett en stark prisutveckling på råvarumarknaden för jordbruksprodukter

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) har

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När den fysiska produkten står för en allt mindre del av värdeskapandet

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort