Trendanalys – Glokalisering

Trendbeskrivning

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar vi ”Glokalisering” vars styrka ökar trots att människor ser sig som en del av den internationella globala befolkningen. Personer med glokal identitet ser fortsatt sig som en del av den internationella världen men ser samtidigt lokala värden som en del av kulturell mångfald och rikedom som man vill förknippas med. Lokala nätverk och en plats i lokalsamhället växer i betydelse. Även på distans ser vi ett uppsving i att engagera sig för det lokala, till exempel ökar antalet prenumeranter på lokalmedia.

Placering på trendkurvan

Trenden att vilja vara mer lokal men samtidigt vara global är under (organisk) tillväxt på 2-7 års sikt. Trenden påskyndas nu, men det är inte helt frivilligt utan den tvingas fram genom en antiglobalisering i Coronas spår. Det är nödvändigt för trendens utveckling att arbetslivet förändras när det gäller synen på fysisk närvaro, vilket är på god väg att ske som en följd av att många arbetar hemifrån idag. Tekniska framsteg, och acceptansen av användningen i olika sammanhang avgör delvis tillväxttakten, något som corona-epidemin på senare tid tydligt påskyndat.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Den nya tekniken och dess möjligheter att jobba i “projekt“ med kollegor lite varstans i världen gör att många framtidsjobb inte är platsbundna längre. En mer traditionell uppfattning om att alla måste vara på plats lär inte återkomma. Potentialen att behålla och locka befolkning till landsbygden och mindre samhällen ökar. I förlängningen ökar värderingen av det lokala än mer.
Urbaniseringen avstannar och mindre samhällen kan blomstra på nytt. Mest sannolikt sker det först i närområdena till större städer (med universitet och högskolor) eftersom utbud och konsumtion idag finns inom räckhåll där. Men effekterna kommer troligtvis även att kunna ses på landsbygd längre bort från urbana center. Det finns också ett ökat intresse för närproducerade varor, något som det gröna näringslivet kan dra nytta av.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld och efterfrågan och rätten till mat, vatten och energi leder till alltfler konflikter.

Trendanalys – Riskerna på råvarumarknaden ökar

Volatiliteten på råvarumarknaden ökar. De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Torka, översvämningar, konflikter mellan länder och inom länder är faktorer som kommer påverka priset.

Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Trenden med miljöåtgärder inom olika politikområden, inte minst jordbruket, är under tillväxt och förväntas stärkas framöver.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan och spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket.