Trendanalys – Glokalisering

Trendbeskrivning

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks och är en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar vi ”Glokalisering” vars styrka ökar trots att människor ser sig som en del av den internationella globala befolkningen. Personer med glokal identitet ser fortsatt sig som en del av den internationella världen men samtidigt ser de lokala värden som en del av kulturell mångfald och rikedom som man vill förknippas med. Lokala nätverk och en plats i lokalsamhället växer i betydelse.

Placering på trendkurvan

Trenden att vilja vara mer lokal men samtidigt vara global är under (organisk) tillväxt på 5-10 års sikt. Det krävs utöver önskan att vara mer lokalt förankrad att arbetslivet förändras radikalt när det gäller synen på fysisk närvaro. Tekniska framsteg, och acceptansen av användningen i olika sammanhang avgör delvis tillväxttakten.

Trenden kan få en stark tillväxt inom kort men kommer ändå när den är mogen att beröra en mindre del av befolkningen.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Den nya tekniken och dess möjligheter att jobba i “projekt“ med kollegor lite varstans i världen gör att många framtidsjobb inte är platsbundna längre. Potentialen att behålla och locka befolkning till landsbygden och mindre samhällen ökar.

Urbaniseringen avstannar och mindre samhällen kan blomstra på nytt. Mest sannolikt sker det först i närområdena till större städer (universitet) eftersom utbud och konsumtion idag finns inom räckhåll där.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Det svänger på råvarumarknaden

De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Prisrörligheten är stor för såväl insatsvaror som produktionens varor.

Trendanalys – Klimatförändringar blir en allt viktigare fråga

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan.

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Denna form är fortfarande vanligast men trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb börjar få en allt större inverkan på arbetslivet.