Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trendbeskrivning

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Nykolonialism är ett exempel på när nationer försöker trygga sin framtida försörjning. Våra energisystem är globala och korsar de statsgränser som människor har satt upp. Kontrollen av energi och livsmedelstillgång har alltid varit intressant för såväl politisk som ekonomisk makt. Klimatförändringar, Corona och andra osäkerheter i den politiska maktbalansen driver på trenden att säkra tillgång till mark för att säkra sina resurser. Efterfrågan och rätten till mat, vatten och energi leder till alltfler konflikter.

Placering på trendkurvan

Trenden är under tillväxt, men kraften i tillväxten är osäker och beror på bland annat utvecklingen av klimatförändringar, politiska skeenden som till exempel Kinas Belt and Road Initiative, utvecklingen i Arktis och konflikter i Mellanöstern och pandeminer i stort. Omvänd oljekris med stora lager av olja kan också elda på geopolitiken. Tillväxten av trenden ökar i närtid, när det planar ut är svårbedömt men utplaningen kan inte ske innan ny jämnvikt råder mellan Ryssland-Kina-USA-EU.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Geopolitikens ökade tillväxt leder till dämpad globalisering i och med att allt fler spelare försöker säkra sina tillgångar till energi, vatten och andra produktionsresurser för att befästa sina maktpositioner globalt, regionalt och lokalt. Detta kommer inte att ske konfliktfritt! Tillgången till vatten blir en allt viktigare fråga eftersom klimatförändringarna, i många områden, innebär mer nederbörd men längre torrperioder. Hypotetiskt skulle det kunna innebära affärsmöjligheter för de gröna näringarna på sikt. Om energi blir en viktigare faktor kommer lantbrukare att odla energigrödor på produktiv jordbruksmark i stället för mat, vilket ger stigande livsmedelspriser. När oljepriset är lågt slår det dock tvärt om, raps och socker till exempel faller i pris och efterfrågan.
Det gröna näringslivet får också en än viktigare roll att säkra livsmedelsförsörjningen.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Vi kallar det för glokalisering.

Trendanalys – Riskerna på råvarumarknaden ökar

Volatiliteten på råvarumarknaden ökar. De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Torka, översvämningar, konflikter mellan länder och inom länder är faktorer som kommer påverka priset.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.