Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trendbeskrivning

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Sedan senhösten 2020 har det skett en stark prisutveckling på råvarumarknaden för jordbruksprodukter och insatsvaror delvis drivet av geopolitiska motiv. Nykolonialism är ett exempel på när nationer försöker trygga sin framtida försörjning. Våra energisystem är idag globala. Kontrollen av energi och livsmedelstillgång har alltid varit intressant för såväl politisk som ekonomisk makt. Klimatförändringar, Corona och andra osäkerheter i den politiska maktbalansen driver på trenden att säkra tillgång till mark för att säkra sina resurser. Efterfrågan och rätten till mat, vatten och energi leder till allt fler konflikter i en värld med växande befolkning.

Placering på trendkurvan

Trenden är under stark tillväxt och hastigheten beror bland annat på utvecklingen av klimatförändringar, politiska skeenden som till exempel Kinas Belt and Road Initiative, utvecklingen i Arktis, konflikter i Mellanöstern och pandemier i stort. Tillväxten av trenden ökar i närtid, när det planar ut är svårbedömt men utplaningen kan inte ske innan ny jämnvikt råder mellan Ryssland-Kina-USA-EU-Afrika.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Det gröna näringslivet får en än viktigare roll att säkra livsmedelsförsörjningen. Geopolitikens ökade tillväxt leder till dämpad globalisering i och med att allt fler spelare försöker säkra sina tillgångar till energi, vatten och andra produktionsresurser för att befästa sina maktpositioner globalt, regionalt och lokalt. Detta kommer inte att ske konfliktfritt! Tillgången till vatten blir en allt viktigare fråga eftersom klimatförändringarna, i många områden, innebär mer nederbörd men längre torrperioder. Hypotetiskt skulle det kunna innebära affärsmöjligheter för de gröna näringarna i Sverige på sikt. Om energi blir en viktigare faktor kommer lantbrukare att odla energigrödor på produktiv jordbruksmark i stället för mat, vilket ger stigande livsmedelspriser vilket i sin tur kan leda till globala konflikter.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen och förstärks ytterligare

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.