Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trendbeskrivning

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Nykolonialism är ett exempel på när nationer försöker trygga sin framtida försörjning. Våra energisystem är globala och korsar de statsgränser som människor har satt upp. Kontrollen av energi och livsmedelstillgång har alltid varit intressant för såväl politisk som ekonomiska makt. Klimatförändringar och andra osäkerheter i den politiska maktbalansen driver på trenden att säkra tillgång till mark för att säkra sina resurser. Efterfrågan och rätten till mat, vatten och energi leder till alltfler konflikter.

Placering på trendkurvan

Trenden är under tillväxt, men kraften i tillväxten är osäker och beror på utvecklingen av klimatförändringar och politiska skeenden som till exempel Kinas Belt and Road Initiative, utvecklingen i Arktis och konflikter i Mellanöstern. Tidsperspektivet är därmed svårbedömt men utplaningen kan inte ske innan ny jämnvikt råder mellan Ryssland-Kina-USA-EU.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Geopolitikens ökade tillväxt leder till dämpad globalisering i och med att allt fler spelare försöker säkra sina tillgångar till energi, vatten och andra produktionsresurser för att befästa sina maktpositioner globalt, regionalt och lokalt. Detta kommer inte att ske konfliktfritt! Tillgången till vatten blir en allt viktigare fråga eftersom klimatförändringarna, i många områden, innebär mer nederbörd men längre torrperioder. Hypotetiskt skulle det kunna innebära affärsmöjligheter för de gröna näringarna på sikt. Om energi blir en viktigare faktor kommer lantbrukare att odla energigrödor på produktiv jordbruksmark i stället för mat, vilket ger stigande livsmedelspriser.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks och är en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar vi ”Glokalisering” vars styrka ökar trots att människor ser sig som en del av den internationella globala befolkningen.

Trendanalys – Det svänger på råvarumarknaden

De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Prisrörligheten är stor för såväl insatsvaror som produktionens varor.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att värna och rädda naturvärden.