Trendanalys – Fossilfrihet

Trendbeskrivning

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas fossilfria energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett fossilfritt samhälle. Det satsas på forskning med målsättning att utveckla och öka användningen av grön energi från vind och sol såväl som biodrivmedel. Traditionella bolag inom fordonsindustrin växlar fokus från att bara effektivisera förbränningsmotorn till att även utveckla alternativa fossilfria lösningar.

Placering på trendkurvan

Vi ligger bara i början av en omställning till ett fossilfritt samhälle. Trenden har potential att accelerera, minskade koldioxid-utsläpp är en av de stora frågorna idag. Det finns dock osäkerheter. Politikens hantering av olika tekniker för fordonsdrivmedel är avgörande för om biodrivmedel kommer att lyckas, vilket påverkar trendens mognadskurva. Samtliga fossilfria färdplaner är beroende av biobränsle och det behövs mycket mer forskning och produktion för att det ska bli verklighet. En total omställning tar tid kräver finansiering. Det uppskattas ta minst 10 år innan trenden är mogen. Så länge man fortsätter att pumpa fossil olja kommer perioden att förlängas. Kostnaden för biodrivmedel ligger i dagsläget på en nivå som kräver politiska styrmedel för att påskynda trenden.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

  • Den allmänna klimatdebatten driver transportsektorn och politiken att jobba vidare med frågan vilket yttrar sig genom forskning, lagstiftning om utsläpp och skatter.
  • Inom det gröna näringslivet finns aktörerna som producerar bioråvaran när efterfrågan på biodrivmedel tilltar. Röster börjar dock höjas om att skogsråvaran inte bör användas i det fossilfria samhället
  • Ökade möjligheter till nya alternativa grödor och användningsområden för biomassa.
  • De som vill satsa, eller redan har satsat på biobränsle har hittills inte fått förväntad avkastning på sin investering på grund av låga energipriser
  • För att ställa om till fossilfritt krävs mer kunskap och kapital i de gröna näringarna.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Klimatanpassning är allt viktigare

Klimatförändringar i sig är mer eller mindre ett accepterat faktum i Sverige. Klimatförändringar och kraven på klimatanpassning påverkar förutsättningarna för jordbruket. Med ökad medierapportering och

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden. Den cirkulära ekonomin är ett system där material och energi cirkulerar i slutna kretslopp

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen och förstärks ytterligare