Trendanalys – Finns i sjön

Trendbeskrivning

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett uttryck för hur datamängder i större utsträckning samlas i gemensamma “datasjöar” för att stödja verksamhetsutveckling i en mer integrerad värdekedja. Värdeutbytet av data blir högre om det kan kombineras med datakällor från alla delar i värdekedjan.

Placering på trendkurvan

Det är en förhållandevis säker och växande trend som befinner sig i en tillväxtfas nära acceleration. När tillgången på data når en kritisk massa och resultaten börjar visa sig kommer trenden att växa fort. Värdeutbyte av data kräver samordning vilket också tar tid att få till. Om 5-10år kommer det vara självklart att aktörer längre fram i kedjan tar del av produktionsrelaterad data för att optimera försäljning. Balansen mellan hot och möjlighet avgörs av hur man som primärproducent lyckas positionera sin verksamhet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

  • I förlängningen leder en öppen databasinfrastruktur till en mer responsiv livsmedelskedja där delandet av information ökar möjligheten att snabbt agera och anpassa sig när kundpreferenser skiftar. Detta kan bli en utmaning för jordbruket som har längre ledtider.
  • Växande dataflöden bidrar vidare till att värdekedjor sätts under ett allt starkare integrationstryck. Primärproducenter blir mer sammankopplade med andra aktörer.
  • Data är en råvara som allt fler aktörer vill ha tillgång till. Mycket av den skapas hos bonden som därför sitter på ett nytt värde att förvalta.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Livslångt lärande

Utvecklingen går snabbt och ingen vet med exakthet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap. Förmågan att anpassa sig blir en nyckelkompetens för alla.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan och spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden.