Trendanalys – Det svänger på råvarumarknaden

Trendbeskrivning

De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Prisrörligheten är stor för såväl insatsvaror som produktionens varor. Priserna på många av råvarorna sätts på världsmarknaden där priserna, svänger. För den svenska primärproduktionen tillkommer dessutom svängningar gentemot såväl euro som dollar beror på att den svenska kronan har rörlig växelkurs.

Placering på trendkurvan

Trenden har pågått sedan länge och kan på så sätt anses vara mogen. Den globala osäkerheten kring handelspolitik, klimatet och inte minst förändrade väderleksförhållanden, som leder till såväl goda skördar som ökade risker för missväxt till följd av torka eller regn, leder till fortsatt rörliga priser på marknaden. Risken finns också att dessa faktorer kommer att öka volatiliteten och stärka trenden ytterligare inom de närmaste åren.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Prisrörligheten gör det svårt för primärproduktionen att upprätthålla en jämn lönsamhet. Den gradvisa försvagningen av den svenska kronans växelkurs de senaste sex åren, har varit till största delen positiv för det svenska jordbrukets konkurrenskraft eftersom de internationella priserna omräknat till kronor gjort livsmedelsimporten dyrare och de importerade insatsvarorna billigare.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Nykolonialism är ett exempel på när nationer försöker trygga sin framtida försörjning.

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks och är en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar vi ”Glokalisering” vars styrka ökar trots att människor ser sig som en del av den internationella globala befolkningen.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden.

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar.