Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra (Internet of Things/ IoT) suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk. Fler uppkopplade enheter innebär fler ingångar för sabotörer och gör det möjligt att genomföra massiva attacker mot känsliga mål. Konsekvenserna av en cyberattack blir potentiellt större. Cybersäkerheten blir viktigare för såväl samhället i stort som för enskilda företag, organisationer och individer.

Placering på trendkurvan

Trenden är på tidig tillväxt med potential att accelerera. Utmaningarna för cybersäkerheten kommer att växa, bland annat på grund av 5G och IoT-tekniken. Det finns en IT-säkerhetsskuld i Sverige som gör att vi fortfarande ligger långt ned på kurvan.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Generellt råder en relativt naiv syn på IT-säkerhet även inom lantbruket. Ett strukturerat säkerhetsarbete kring hot, risker och sårbarheter och hur de kan hanteras och undviks blir allt viktigare. Möjligheten för extern part att till exempel ”justera” precisionsodling och styra autonoma fordon kan ställa till oerhörd skada för den enskilde företagaren. Dataintrång och rena sabotage kan leda till en mer skeptisk syn på nya teknologier i lantbruket.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Livslångt lärande

Utvecklingen går snabbt och ingen vet med exakthet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap. Förmågan att anpassa sig blir en nyckelkompetens för alla.

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i efterkommande led i värdekedjan och spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden.

Trendanalys – Finns i sjön

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag.