Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra (Internet of Things/ IoT) suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk. Fler uppkopplade enheter innebär fler ingångar för sabotörer och gör det möjligt att genomföra massiva attacker mot känsliga mål. Konsekvenserna av en cyberattack blir potentiellt större. Cybersäkerheten blir viktigare för såväl samhället i stort som för enskilda företag, organisationer och individer.

Placering på trendkurvan

Trenden är på tidig tillväxt med potential att accelerera. Utmaningarna för cybersäkerheten kommer att växa, bland annat på grund av 5G och IoT-tekniken. Det finns en IT-säkerhetsskuld i Sverige som gör att vi fortfarande ligger långt ned på s-kurvan.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Generellt råder en relativt naiv syn på IT-säkerhet även inom lantbruket. Ett strukturerat säkerhetsarbete kring hot, risker och sårbarheter och hur de kan hanteras och undviks blir allt viktigare. Möjligheten för extern part att till exempel ”justera” precisionsodling, hacka mjölkroboten och styra autonoma fordon kan ställa till oerhörd skada för den enskilde företagaren. Dataintrång och rena sabotage kan leda till en mer skeptisk syn på nya teknologier i lantbruket.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Race to Trace

Spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket. Inte minst gäller det hållbarhetsarbetet. Lantbrukare har idag svårt att ta betalt för en klimateffektiv produktion eftersom

Trendanalys – Finns i sjön

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett uttryck för hur datamängder i större

Trendanalys – Livslångt lärande

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Nya arbetsuppgifter och nya krav på kompetens och kompetensutveckling blir en naturlig konsekvens av

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med