Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Trendbeskrivning

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden. Den cirkulära ekonomin är ett system där material och energi cirkulerar i slutna kretslopp där uttaget av råvaror ska minimeras och skapade produkter ska återvinnas eller återbrukas. Många företag vill utveckla cirkulära affärsmodeller för sin långsiktiga överlevnad. Systemen handlar exempelvis om hållbarhet genom minskat matsvinn i hela produktions- och konsumtionsledet, bland annat genom teknik eller nya certifieringssystem.

Placering på trendkurvan

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart och befinner sig i en snabb tillväxtfas. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller. När nya lösningar tar fart kan marknaden reagera riktigt snabbt vilket gör trenden svår att tidsbestämma men om 5-10 år kan företag som inte anpassat sig vara i minoritet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Politiken sätter nya regler kring hållbarhet och cirkulära affärsmodeller som företag behöver anpassa sig till.
Fler och fler företag och branscher kommer överbrygga varandras fält för att gemensamt hitta lösningar på klimat- och miljöutmaningarna. Innovationsgraden kan öka.
Jord- och skogsbruket är en naturlig spelare i detta eftersom man där arbetar både med att producera råvara men också med förädling i olika steg. Bioråvara och cirkulära processer är en naturlig del av verksamheten.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle.

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.

Trendanalys – Klimatförändringar blir en allt viktigare fråga

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan.