Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Trendbeskrivning

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden. Den cirkulära ekonomin är ett system där material och energi cirkulerar i slutna kretslopp där uttaget av råvaror ska minimeras och skapade produkter ska återvinnas eller återbrukas. Många företag vill utveckla cirkulära affärsmodeller för sin långsiktiga överlevnad. Systemen handlar exempelvis om hållbarhet genom minskat matsvinn i hela produktions- och konsumtionsledet, bland annat genom teknik eller nya certifieringssystem

Placering på trendkurvan

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart och befinner sig i en snabb tillväxtfas. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller. Det kommer nya lösningar hela tiden, Matsmart satsar till exempel på att minska matsvinnet och &Repeat har lanserat ett digitalt pantsystem för take away-lådor. När nya lösningar tar fart kan marknaden reagera riktigt snabbt vilket gör trenden svår att tidsbestämma men om 5-7 år kan cirkulära affärsmodeller vara en självklarhet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Politiken sätter nya regler kring hållbarhet och cirkulära affärsmodeller som företag behöver anpassa sig till. Fler och fler företag och branscher kommer överbrygga varandras fält för att gemensamt hitta lösningar på klimat- och miljöutmaningarna. Innovationsgraden kan öka.

Jord- och skogsbruket är en naturlig spelare i detta eftersom man där arbetar både med att producera råvara men också med förädling i olika steg. Bioråvara och cirkulära processer är en naturlig del av verksamheten.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Fossilfrihet

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas fossilfria energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till

Trendanalys – Klimatanpassning är allt viktigare

Klimatförändringar i sig är mer eller mindre ett accepterat faktum i Sverige. Klimatförändringar och kraven på klimatanpassning påverkar förutsättningarna för jordbruket. Med ökad medierapportering och

Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När den fysiska produkten står för en allt mindre del av värdeskapandet