Trendanalys – Biobränsle

Trendbeskrivning

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle. Det satsas på forskning med målsättning att utveckla och öka användningen av grön energi från vind och sol såväl som biologiskt material till drivmedel. Traditionella bolag inom fordonsindustrin växlar fokus från att bara effektivisera förbränningsmotorn till att även utveckla alternativa fossilfria lösningar.

Placering på trendkurvan

Vi ligger bara i början av en omställning till ett fossilfritt samhälle. Trenden har potential att accelerera, minskade koldioxid-utsläpp är en av de stora frågorna idag. Det finns dock osäkerheter. Politikens hantering av olika tekniker för fordonsdrivmedel är avgörande för om biodrivmedel kommer att lyckas, vilket påverkar trendens mognadskurva. Samtliga fossilfria färdplaner är beroende av biobränsle och det behövs mycket mer forskning och produktion för att det ska bli verklighet. En total omställning tar tid och det uppskattas ta minst 10 år innan trenden är mogen. Så länge man fortsätter att pumpa fossil olja kommer perioden att förlängas. De dramatiskt sjunkande priserna på fossila drivmedel under våren 2020 kommer sannolikt att förlänga perioden ytterligare. Trenden lyfts samtidigt av de ökade kraven på försörjningstrygghet som följer i Coronans spår.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

  • Den allmänna klimatdebatten driver transportsektorn och politiken att jobba vidare med frågan vilket yttrar sig genom forskning, lagstiftning om utsläpp och skatter.
  • Inom det gröna näringslivet finns aktörerna som producerar bioråvaran när efterfrågan på biodrivmedel tilltar.
  • Ökade möjligheter till nya alternativa grödor och användningsområden för biomassa.
  • De som vill satsa, eller redan har satsat på biobränsle får inte förväntad avkastning på sin investering nu när energipriserna ligger så lågt som de gör.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas det alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.

Trendanalys – Klimatförändringar allt viktigare fråga

Från att ha varit en fråga som ligger längre fram i tiden har klimatförändringarna tagit position som en fråga företag behöver ha beredskap för i närtid.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.