Trendanalys – Biobränsle

Trendbeskrivning

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle. Det satsas på forskning med målsättning för att utveckla och öka användningen av grön energi från vind och sol såväl som biologiskt material till drivmedel. Traditionella bolag inom fordonsindustrin växlar fokus från att bara effektivisera förbränningsmotorn till att även utveckla alternativa fossilfria lösningar.

Placering på trendkurvan

Vi ligger bara i början av en omställning till ett fossilfritt samhälle. Trenden har potential att accelerera, minskade CO2-utsläpp är en av de stora frågorna idag. Det finns dock osäkerheter. Politikens hantering av olika tekniker för fordonsdrivmedel är avgörande för om biodrivmedel kommer att lyckas och vilket påverkar trendens mognadskurva. Samtliga fossilfria färdplaner är beroende av biobränsle och det behövs mycket mer forskning och produktion för att det ska bli verklighet. En total omställning tar tid och det uppskattas ta minst 10 år innan trenden är mogen. Så länge man fortsätter att pumpa fossil olja kommer perioden att förlängas.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

  • Den allmänna klimatdebatten driver transportsektorn och politiken att jobba vidare med frågan vilket yttrar sig genom forskning, lagstiftning om utsläpp och skatter.
  • Inom den gröna näringen finns aktörerna som producerar bioråvaran när efterfrågan på biodrivmedel tilltar.
  • Ökade möjligheter till nya alternativa grödor och användningsområden för biomassa.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Klimatförändringar blir en allt viktigare fråga

Klimatförändringar i sig är en megatrend och Sverige har sedan länge varit ett av de länder i världen där relativt stor enighet rått i frågan.

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Allt fler företag använder begrepp som cirkulär och vill vara en del av hållbarhetstrenden.