Trädgårdsnäringen ser mindre optimistiskt på konjunkturen

INDEX FÖR TRÄDGÅRDSNÄRINGEN FALLER MED NÄRMARE 10 ENHETER jämfört med kvartal 2 men ligger fortfarande på en positiv nivå, index 105.

Jämfört med kvartal 2 har index fallit kraftigt inom inriktningarna prydnadsväxter och växthusgrönsaker, som båda odlar sina grödor i växthus. Växthusföretagen har i närtid kommit att belastas med ett flertal nya pålagor. Krav på utbildning och certifikat för pannskötare och producentansvar för plastförpackningar medför ökad administration och kostnader. Kraftigt ökande elpriser i Elområde 4 till följd av effektbrist under sommaren drabbar också merparten av växthusföretagen som ligger i Skåne och Blekinge.

Trädgårdsbranschen ser fortsatt positivt på produktionen, prisutvecklingen och på efterfrågan även om det mattats av under det senaste kvartalet. Däremot ser man tydligt alltmer negativt på prisbilden på insatsvaror, som blivit påtagligt dyrare, vilket påverkar lönsamheten.

För trädgårdsbranschen gäller det främst högt pris på energi, transporter och höjt pris på importerade växter, inklusive småplantsmaterial. Plantskolorna har tidigare rapporterat att de har brist på växter på grund av den höga efterfrågan. Trädgårdsnäringen har under sommaren dessutom haft stora problem med säsongsarbetskraft då osäkerheter har funnits kring arbetstillstånd bland annat med anledning av pandemin. Väderleken har också lett till ökade kostnader. Det nyckfulla vädret har gjort det svårt att planera skörd och arbetskraftsbehov.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/hot-och-mojligheter-i-dyra-insatsvaror/

Animalieindex sjunker kraftigt

ANIMALIEINDEX FALLER KRAFTIGT EFTER ÅTERHÄMTNINGEN I KVARTAL 2 och stannar på negativa 91. Det är 10 enheter under index för samma period förra året och…

Fortsatt urstark efterfrågan och god prisbild

SAMMANTAGET VISAR INDEXET FÖR FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER PÅ EN positiv syn på konjunkturen, vilket främst återspeglar optimismen hos entreprenadföretagen och livsmedelsförädlarna. Hästföretagen har i kvartal…

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

OPTIMISMEN FORTSÄTTER ÖKA UNDER KVARTAL 3. Index 119 är det högsta värdet som uppmätts för någon av näringarna i Grönt näringslivsindex sedan mätningarna startade. Jämfört…

Försvagat Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex sjönk under tredje kvartalet till drygt 100, vilket indikerar en neutral syn på konjunkturen på totalen i nivå med synen innan pandemin. Förutsättningarna…