Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man går således in i 2021 med ett betydligt bättre konjunkturläge än 2020.

Produktionsläget är bättre och lönsamheten bedöms starkare än för ett år sedan.
Konjunkturen är kvartal 1, 2021 starkare bland fruktodlare, bärodlare, växthusgrönsaksodlare samt prydnadsväxtodlare än för ett år sedan medan konjunkturen är svagare för plantskoleväxter och frilandsgrönsaker jämfört med samma kvartal 2020. Samtliga inriktningar förutom plantskoleväxter upplever en klart positiv konjunktur.  För plantskoleväxter är det lågsäsong i januari, vilket sannolikt dämpar indexet.

Rådande covid-19-restriktioner har fått oss att ändra på våra beteenden. När restaurangbesöken minskar tar konsumenterna ett större ansvar för sina totala livsmedelsinköp i butik och på webb. Trädgårdsnäringen har en produktportfölj som är väl positionerad för de konsumenter som söker hållbara inhemska alternativ. Trender i att äta mer säsongsodlat och svenskproducerat har stärkt efterfrågan av de ätbara trädgårdsprodukterna.

Men restriktionerna får även inverkan på vår hemmiljö. Stängda arbetsplatser har inneburit att människor spenderar allt större del av tiden i sitt hem och kravet på trivsel hemma stiger, vilket gynnat prydnadsväxtodlingen.

Det finns emellertid en oro i näringen om hur pandemirestriktionerna kommer att påverka tillgången på säsongsarbetskraft 2021.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/gront-naringslivsindex/

Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral…

Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…

Fortsatt positivt för Förädling och tjänster

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Synen på konjunkturen är något sämre, både jämfört med samma…