Trädgård: Ökade kostnader påverkar till slut även trädgårdsnäringen

För första gången faller index för Trädgård under 100-strecket till index 94. Det håller sig dock fortfarande över Grönt näringslivsindex på totalen. Fruktodling är den enda produktionsgren som fortfarande är positiv till konjunkturen. Det är också de enda odlare som befann sig mitt i skörd under mätperioden vilket skulle kunna påverka deras syn på konjunkturen. Mest negativa är plantskoleväxter följt av bär och växthusgrönsaker.

Trots detta är efterfrågan på svenska trädgårdsprodukter från både konsument och handel fortfarande stor och prisbilden är bra överlag. Branschens bedömning av lönsamheten har minskat något och ligger nu på samma nivå som under första kvartalet 2020. Kostnaderna för insatsvaror, inklusive plantor, har varit höga hela året och ätit av vinsten.

Nu påverkas trädgårdsnäringen också av de ökande energipriserna, framför allt i Skåne. Stora växthusodlare av tomat kan så mycket som fördubbla sina energikostnader på grund av det höga elpriset. För de som har bundet elpris idag finns en oro inför nästa år om avtalen löper ut. Elpriserna slår också hårt på de som har kyllager.

Höga drivmedelspriser slår direkt på odlingen men också indirekt eftersom alla fraktkostnader ökar. Coronaårets stora efterfrågan på växter har lett till stor brist på plantskoleväxter. Dessutom saknas emballage vilket leder till högre kostnader för dem som finns tillgängliga.

Ytterligare en försvårande faktor är Brexit, främst vad gäller tillgång till utsäde av potatis och flödet av returbackar.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet – LRF

Animalier: Dyra insatsvaror gör att indexet dyker

Animalieindex faller mycket kraftigt och stannar på negativa 76. Det är 26 enheter under index för samma period 2020, och rejält under Grönt näringslivs totala…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men bränslepriserna oroar

Indexet för förädling och tjänster ligger på negativa 96. Den enda gången index tidigare legat under 100 var tredje kvartalet 2020. Precis som för de…

Skogsbruk: Fortsatt starkt skogsbruksindex

Den starka optimismen i kvartal 3 dämpades något i kvartal 4. Index 114 är det tredje högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade. Den dämpade…

Grönt näringslivsindex kraftigt nedåt

Det sammanvägda indexet sjönk under fjärde kvartalet till drygt 91, vilket indikerar en starkt negativ syn på konjunkturen på totalen och den lägsta nivå som…