Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur och utvecklingen gäller för såväl små som stora skogsägare.

Uppgången under kvartal 1 orsakas främst av en fortsatt positiv syn på prisutvecklingen. I synnerhet gäller det timmerpriserna som gynnas av en global trävarumarknad i medgång. Sågverken kör för högtryck för att utnyttja det prisfönster som uppstått och behöver samtidigt säkra råvarutillgången.
Industrins lagernivåer, av såväl timmer som massaved, var i slutet av 2020 cirka 10 procent lägre än föregående år, men det råder regionala skillnader i landet. Det är främst i södra delen av landet som lagren är lägre än föregående år vilket också sammanfaller med att prishöjningarna på timmer huvudsakligen skett i det södra virkesbalansområdet. På grund av granbarkborresituationen och nedläggning av finpappersbruk i Sverige och Finland 2020 är lagren av massaved och primära skogsbränslen stora. Kylan i februari har dock ökat efterfrågan på skogsbränslen.

Massavedsmarknaden är fortsatt pressad och vissa skogsbolag försöker hantera situationen genom att överföra massavedsvolymen till klentimmersortimentet.

Skogsägarna har en förhållandevis negativ syn på sin nuvarande lönsamhet men den har förbättrats från tidigare mätning. På längre sikt bedömer man att lönsamheten kommer att förbättras under 2021. Det är en återkommande trend i mätningarna och har sannolikt kopplingar till skogen som investeringsobjekt. Den senaste sammanställningen över prisutvecklingen på skogsmark visar en fortsatt uppgång över hela landet. En platt ränteprognos, på historiskt låga nivåer, de kommande åren i kombination med turbulens på många marknader gör skogen till en attraktiv placering.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/gront-naringslivsindex/

Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man…

Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…