Skogsbruksindex förstärks ytterligare

Optimismen i skogsbruket ökar. Skogsbruksindex fortsätter öka under andra kvartalet och ligger nu på 117. Skogsbruksindex visar på en allt starkare konjunktur under det senaste året för såväl små som stora skogsägare.

Uppgången under andra kvartalet orsakas främst av en alltmer positiv syn på prisutvecklingen. Timmerpriserna har stärkts sedan andra kvartalet 2020 till följd av en global trävarumarknad i medgång. Massavedspriserna, som har släpat efter under 2020, har 2021 stärkts till följd av ökad efterfrågan från massaindustrins kunder. Priset på marknadsmassa är idag över 1200 USD per ton i mars jämfört med 800 USD per ton för ett år sedan. Massaindustrin behöver nu, liksom sågverken, säkra råvarutillgången.
Industrins lagernivåer, av såväl timmer som massaved, var i slutet av 2020 cirka 10 procent lägre än föregående år. Timmerlagren har ökat sedan dess medan lagren av massaved minskat ytterligare under 2021 vilket nu tvingar industrin till höjda priser och pristillägg på massaved.

Skogsägarna har andra kvartalet en genomgående mer positiv inställning till sin nuvarande lönsamhet jämfört tidigare mätningar. Man bedömer också att lönsamheten på sikt kommer att förbättras till följd av de stigande priserna på timmer och massaved.

En analys från Skogsstyrelsen utförd av konsultföretaget AFRY visar att skogsindustrin redan i dag använder tillgången på svensk skogsråvara fullt ut och att möjligheterna att öka uttaget är små.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/05/overlag-starkt-konjunktur-gront-naringslivsindex/

Grönt näringslivsindex: Högsta siffran hittills

Grönt näringslivsindex steg under andra kvartalet till 104, vilket är det högsta värdet sedan mätningarna började 2020. Det senaste kvartalet har delindexen för skogsbruk, trädgård…

Växtodlarna negativa i inledningen av säsongen

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Under inledningen av andra kvartalet 2021 avviker dock växtodlarnas syn från totalindex. En fortsatt negativ syn på prisbilden för insatsvaror drar ned en i övrigt positiv syn på konjunkturutvecklingen. Sedan kvartal 1 har…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Indexet för trädgårdsnäringen ökar med två enheter under kvartal 2, och landar på ett starkt positivt 114. Prydnadsväxter, växthusgrönsaker och frukt är mycket positivt inställda till konjunkturen. Även bär…

Animalieindex återhämtar sig

Animalieindex återhämtar sig efter fallet i kvartal 1, men stannar på negativa 97. Det är en bra bit under index för samma period förra året.  Grisföretagen ser positivt…