Skogsbruksindex förstärks ytterligare

OPTIMISMEN FORTSÄTTER ÖKA UNDER KVARTAL 3. Index 119 är det högsta värdet som uppmätts för någon av näringarna i Grönt näringslivsindex sedan mätningarna startade. Jämfört med samma kvartal 2020 har index ökat med hela 21 enheter. Konjunkturförbättringen upplevs lika positiv av såväl större som mindre familjeskogsbruk.

Den starka utvecklingen stöds av fortsatt stigande priser på timmer men också stigande massavedspriser under senvåren och sommaren. Lönsamheten upplevs betydligt bättre än föregående år och man väntar sig ytterligare ökad lönsamhet de närmaste 12 månaderna.

Viljan att slutavverka ligger på en mycket hög nivå, vilket också avspeglas i Skogsstyrelsens senaste statistik om avverkningsanmälningar som visar på 10 procent högre anmäld areal under årets första sju månader jämfört med samma period 2020.

På den negativa sidan svärmar granbarkborren sedan juli till följd av den varma sommaren, vilket märks främst i Svealand och Götaland. Detta kan bidra till de ökade avverkningsanmälningarna där.

EU-kommissionen presenterade under sommaren flera skogliga förslag som påverkar skogsnäringen negativt, bland annat ny skogsstrategi som sätter upp riktlinjerna för skogsbruk inom hela EU. Det är tydligt att EU nu vill ta ett allt större grepp om hur skogsbruk ska bedrivas i enskilda länder. Det påverkar sannolikt inte konjunkturindexet på kort sikt men oroar skogsägarna på längre sikt.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/hot-och-mojligheter-i-dyra-insatsvaror/

Försvagat Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex sjönk under tredje kvartalet till drygt 100, vilket indikerar en neutral syn på konjunkturen på totalen i nivå med synen innan pandemin. Förutsättningarna…

Växtodlarnas konjunktur fortsätter falla

INDEX FÖR VÄXTODLING FALLER FÖR TREDJE KVARTALET I RAD. Sedan kvartal 2 har index sjunkit med nära 4 enheter och sedan kvartal 4 2020 med…

Trädgårdsnäringen ser mindre optimistiskt på konjunkturen

INDEX FÖR TRÄDGÅRDSNÄRINGEN FALLER MED NÄRMARE 10 ENHETER jämfört med kvartal 2 men ligger fortfarande på en positiv nivå, index 105. Jämfört med kvartal 2…

Animalieindex sjunker kraftigt

ANIMALIEINDEX FALLER KRAFTIGT EFTER ÅTERHÄMTNINGEN I KVARTAL 2 och stannar på negativa 91. Det är 10 enheter under index för samma period förra året och…