Skogsbruk: Fortsatt starkt skogsbruksindex

Den starka optimismen i kvartal 3 dämpades något i kvartal 4. Index 114 är det tredje högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade. Den dämpade konjunkturen upplevs av såväl större som mindre familjeskogsbrukare. Konjunkturen är betydligt starkare än för ett år sedan, jämfört med samma kvartal 2020 är index idag hela 16 enheter högre.

Försvagningen i kvartal 4, jämfört med kvartal 3, beror främst på lägre förväntningar på timmerprisutvecklingen de kommande tre månaderna men också på svagare förväntningar på massavedspriserna än under kvartal 3.

Under hösten har det förekommit signaler på fallande internationella priser på sågade trävaror som började med att priserna i USA initialt föll från en mycket hög nivå. Detta har sannolikt smittat av sig på skogsbrukarnas syn på framtidens priser. När det gäller massaved finns det i dagsläget inga positiva prissignaler för skogsägarna trots minskade lager av massaved och de historiskt höga priserna på massa till industrin.

Trots kraftigt stigande priser på energi under året finns heller inga tecken på stigande priser på skogsflis till vare sig industri eller värmeverk.

Bedömningen av den framtida lönsamheten i kvartal 4 upplevs trots det som mer positiv jämfört med såväl föregående kvartal som föregående år. Viljan att slutavverka och gallra ligger också fortsatt på en mycket hög nivå.

Priserna på råvaran till skogsägarna ligger förvånansvärt stilla trots stigande energipriser samt att industrin upplever en starkare marknad än på mycket länge.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet – LRF

Grönt näringslivsindex kraftigt nedåt

Det sammanvägda indexet sjönk under fjärde kvartalet till drygt 91, vilket indikerar en starkt negativ syn på konjunkturen på totalen och den lägsta nivå som…

Växtodling: Växtodlarnas index fortsätter falla

Kraftiga prisuppgångar på insatsvaror ligger som en våt filt över synen på växtodlings-konjunkturen, sedan kvartal 3 har index fallit med nära sju enheter.  Branschens bedömning…

Trädgård: Ökade kostnader påverkar till slut även trädgårdsnäringen

För första gången faller index för Trädgård under 100-strecket till index 94. Det håller sig dock fortfarande över Grönt näringslivsindex på totalen. Fruktodling är den…

Animalier: Dyra insatsvaror gör att indexet dyker

Animalieindex faller mycket kraftigt och stannar på negativa 76. Det är 26 enheter under index för samma period 2020, och rejält under Grönt näringslivs totala…