Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral nivå från svagt positiv till svagt negativ. Första kvartalet 2021 inleds med en svagt negativ syn på konjunkturen med ett utfall på 99.

Det är främst prisbilden för insatsvaror som genomgående drar ned resultatet. Ökande priser på gödsel under hösten och en kraftig prisökning i början på året tillsammans med priset på utsäde ligger bakom. Jämför vi med samma säsong förra året är man dock betydligt mer positiv i år. En orsak kan vara den rekordstora höstsådden och att grödorna överlag såg mycket bra ut innan vintern.
En tydlig skillnad inom branschen är att vallodlarna, som har en stark koppling till animalieproduktion, har en negativ inställning till konjunkturen medan övriga delar av växtodlingen är positiva. På den positiva sidan bedöms produktionen utvecklas väl så här långt även om det alltid finns en osäkerhet kring hur höstgrödorna klarar vintern.

Växtodlarna ser också mycket positivt på prisbilden för sina egna grödor, en skillnad på hela 26 enheter jämfört med för ett år sedan då man hade en negativ syn. Det internationella spannmålspriset låg i slutet av 2020 på en historiskt hög nivå och fortsatte uppåt i januari. Även internationella priser på vegetabiliska oljor har ökat kraftigt det senaste halvåret. Det är främst prisökningar på palmolja som driver priserna, vilket även stärker priserna på tex rapsolja.
Lönsamheten i kvartal 1 bedöms som acceptabel men växtodlarna bedömer lönsamheten det kommande växtodlingsåret som bättre än idag.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/gront-naringslivsindex/

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man…

Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…

Fortsatt positivt för Förädling och tjänster

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Synen på konjunkturen är något sämre, både jämfört med samma…