Ökad optimism i skogsnäringen efter vårens kraftiga nedgång

SKOGEN ÄR DEN ENDA bransch som uppvisar en ökad optimism, indexet ökade med mer än 8 enheter från förra kvartalets låga index 89,5 och ligger nu strax under 100.

Skogsbruksindex indikerar nu således en mer neutral konjunktur och utvecklingen gäller för såväl små som stora skogsägare. Nedgången under kvartal 2 orsakades främst av osäkerheter och befarade konsekvenser av covid-19-pandemin samt sjunkande priser efter en period med historiskt höga timmer- och massapriser. Under sommaren har dock virkesprisindikatorn gått tydligt uppåt igen och synen på prisutvecklingen har vänt i början av kvartal 3.

Skogsbrukarna har fortfarande en överlag negativ inställning till prisutvecklingen. Detta gäller för både timmer och massaved även om timmerprisutvecklingen upplevs som mer positiv.
Barkborrarna utgör en fortsatt stor problematik. Under sommaren uppmanade Skogsstyrelsen skogsägare att inspektera sina granskogar. Markägare drabbade av barkborre har sannolika timmerprissänkningar att vänta.

På den positiva sidan kan konstateras att trävaruindustrin klarar sig fortsatt bra, sannolikt som konsekvens av det ökade intresset från ”hemmafixare”. Massa- och pappersindustrin går lite sämre men har ökat sedan botten i juni.

En framtida internationell lågkonjunktur kommer dock att påverka skogsindustrin och skogsbruket, sannolikt med fallande virkespriser. Kronförstärkningen påverkar också de exportberoende skogsindustrierna negativt och deras betalningsförmåga till skogsägarna försvagas på sikt.