Hur påverkas etablerade trädgårdsföretag av stadsodlingar?

Urbana odlingssystem har idag begränsningar när det gäller vilka grödor som kan odlas. I dagsläget odlas mest småbladiga grönsaker och örter. Stadsodlarna tar idag ut premiumpriser för sina produkter jämfört med detaljhandeln. Sannolikt utvecklas ett nytt premiumsegment som komplement till dagens konventionella och ekologiska sortiment.

Konsumtionen av livsmedel vittnar om en stark hållbarhetstrend och betydelsen av att veta hur och var maten produceras blir allt viktigare förkonsumenterna. Urbana odlare kan vara mycket tydliga med hur odlingen går till och hur den påverkar miljön. Att erbjuda ”dagens skörd” blir också ett slagkraftigt försäljningsargument. Transparensen är ett starkt verktyg i deras marknadsföring. Detta får troligen till följd att etablerade trädgårdsföretag behöver verifiera och kommunicera sina egna processer i större utsträckning för att möta konsumenternas önskemål. Inte minst gäller detta hållbarhetsfrågor, t.ex. klimatavtryck (CO2), vattenförbrukning, svinn och energiförbrukning. 

Även om stadsodlingen kommer att tillfredsställa ett mindre premiumsegment för utvalda produkter så är den urbana odlingen inte lösningen för stadens självförsörjning. Men sannolikt kommer framväxten av odlingskoncept som är frikopplade från agrara odlingsmiljöer att öka intresset för nya lokaliseringar. De behöver inte vara knutna till vare sig stad eller land utan kan dra fördel av andra faktorer, t.ex. nyttjandet av spillvärme från industri-och kraftanläggningar eller närheten till logistikhubbar och centrallager.  

Bland etablerade trädgårdsodlare finns det skäl att i större utsträckning överväga hur inträdet av nya aktörer kan påverka deras egen position och affär.

Bland etablerade trädgårdsodlare finns det skäl att i större utsträckning överväga hur inträdet av nya aktörer kan påverka deras egen position och affär. Det kan finnas anledning att söka partnerskap i samband med investeringar i nya anläggningar. 

– Detaljhandel: Större butiker kan bemannas för att sköta en odling av utvalda grödor i direkt anslutning till butiken. 

– Energibranschen: Eftersom energikostnaden är en väsentlig del av kostnaderna för odling i växthus finns uppenbara synergier med att etablera odlingar som nyttjar spillvärme från exempelvis fjärrvärmeanläggningar eller industri.  

– Restaurang: Allt fler restauranger positionerar sig genom att tala om ursprunget på köttet som serveras.  Att odla utvalda grödor i direkt anslutning till restaurangen bidrar också till restaurangernas varumärkesbygge. 

– Externa investerare: Det finns god tillgång på kapital som söker avkastning. Stadsodlingen röner stor uppmärksamhet och bidrar till att strålkastarljuset riktas mot branschen. Det är inte osannolikt att någon större aktör, antagligen i partnerskap, söker sig till marknaden och ändrar spelplanen. 

Stadsodlingen kan bli ett skyltfönster för att positionera företaget på marknaden. Det gäller såväl detaljhandlare, restauranger, trädgårdsodlare och andra investerare.  

Stadsodling har blivit möjligt tack vare teknikutvecklingen. Centralt är utvecklingen av LED-lampan, det är den som gör det ekonomiskt mer realistiskt att odla utan dagsljus året om. Sannolikt kan också befintliga trädgårdsodlare dra nytta av LED för att spara energi och för att förlänga säsongen för befintliga grödor. 

Arbetskostnaderna är fortfarande höga i vertikala odlingsmiljöer eftersom systemdesignen främst är anpassad för att maximera produktionen per ytenhet och automatiseringsgraden fortfarande är förhållandevis låg. För att stärka stadsodlingens konkurrenskraft behöver fler arbetsmoment automatiseras. Etablerade trädgårdsföretag bör också bevaka automatiseringstrenden för att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft.  

Växthus vs Container: Hur ser kalkylen ut?

Jordmån har jämfört kalkylerna för växthusodling och containerodling. I grundscenariot når växthuskalkylen break-even vid ett pris motsvarande 12,50 kr/basilikaenhet. Motsvarande nivå i containersystemet är 13,30…

12 miljoner krukor på 2 hektar

"Vi känner av att det är något som händer nu och stadsodling är väldigt hajpat, men de som väljer att köpa från stadsodlingar väljer på andra premisser än de gamla vanliga som kvalitet och pris".

Internationella aktörer leder utvecklingen

Den amerikanska investeringsplattformen Agfunder har under de senaste fem åren noterat ett kraftigt inflöde av nya företag och stärkt investerarintresse inom agtech. Begreppet spänner över en rad…

Spaning – Odling av fisk och grönt i hyresfastighet

Stockholmshem påbörjar försök med odling av grönsaker och matfisk i en hyresfastighet i Solberga, ett bostadsområde i södra Stockholm. Dagvattnet ska tas tillvara och användas…