Grönt näringslivsindex kraftigt nedåt

Det sammanvägda indexet sjönk under fjärde kvartalet till drygt 91, vilket indikerar en starkt negativ syn på konjunkturen på totalen och den lägsta nivå som uppmätts. Det är en dramatisk försvagning sedan föregående kvartal som främst kopplar an till de skenande råvarupriserna.

De flesta produktionsinriktningar upplever fortfarande god efterfrågan och goda försäljningspriser. Pandemin och en ökad vilja att konsumera hållbart har bidragit till en ökad efterfrågan på svenska råvaror. Det finns inget i kvartalets index som tyder på att man uppfattar en förändring i den trenden.

Obalansen mellan utgående pris och kostnaden för insatsvaror fortsätter dock att växa, marginalerna minskar vilket tydligt avspeglar sig i synen på lönsamheten. De två jordbruksinriktningar med längst produktionscykler, växtodling och animalier, indikerade redan i kvartal 3 att lönsamheten drabbades. I kvartal 4 är det alltmer uppenbart men nu är också trädgård på den negativa sidan.

Om Grönt näringslivsindex: Grönt näringslivsindex bygger på uppfattningen om konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel. Undersökningen genomfördes under oktober, 2021.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet – LRF

Växtodling: Växtodlarnas index fortsätter falla

Kraftiga prisuppgångar på insatsvaror ligger som en våt filt över synen på växtodlings-konjunkturen, sedan kvartal 3 har index fallit med nära sju enheter.  Branschens bedömning…

Trädgård: Ökade kostnader påverkar till slut även trädgårdsnäringen

För första gången faller index för Trädgård under 100-strecket till index 94. Det håller sig dock fortfarande över Grönt näringslivsindex på totalen. Fruktodling är den…

Animalier: Dyra insatsvaror gör att indexet dyker

Animalieindex faller mycket kraftigt och stannar på negativa 76. Det är 26 enheter under index för samma period 2020, och rejält under Grönt näringslivs totala…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men bränslepriserna oroar

Indexet för förädling och tjänster ligger på negativa 96. Den enda gången index tidigare legat under 100 var tredje kvartalet 2020. Precis som för de…