Grönt näringslivsindex: Fortsatt nedgång

Priset på insatsvaror fortsätter att slå rekordhårt.

Grönt näringslivsindex bygger på uppfattningen om konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel. Undersökningen genomfördes under januari, 2022.

Det sammanvägda indexet fortsatte att sjunka under första kvartalet till drygt 88, vilket indikerar en starkt negativ syn på konjunkturen på totalen. Även om det dramatiska fallet från föregående kvartal planat ut har vi idag ett Grönt näringslivsindex med den lägsta nivå som hittills uppmätts. Endast skogsbrukarna har en positiv syn på konjunkturen i kvartal 1.

Försvagningen i indexet kopplar an till de rekordhöga priserna på i princip alla insatsvaror så som gödsel, diesel, foder, frakt, reservdelar, emballage samt fröer och plantor som rådde under mätperioden.

I januari 2022 hade kostnadsutvecklingen på de främsta insatsvarorna eskalerat till en fördyring på 5,7 miljarder på årsbasis. Prisuppgången kompenserades inte av ökade marknadsintäkter samtidigt som många företag redan tidigare kämpade med låga marginaler. Undersökningar visar att många planerar att dra ned på sin produktion i år och vi kommer sannolikt att se större arealer i träda med minskat svenskt utbud på sikt som konsekvens.

Även om Grönt Näringslivsindex tydligt indikerar en negativ syn på konjunkturen för företag kopplade till jordbruket är det också viktigt att notera att effekterna av de skenande kostnaderna varierar mellan företag i näringen. För en växtodlare som köpte handelsgödsel tidigt och har säkrat ett högt spannmålspris för kommande skörd är läget mer positivt, även om en stor volymsäkring innebär ett ökat risktagande.
Inom trädgårdsnäringen har fruktodlarna en positiv syn på konjunkturen och plantskoleföretagen ser optimistiskt på framtiden.

Växthusodlarna är dock en grupp som pressas hårt med elräkningar som rusat i höjden och medfört låg lönsamhet. Mjölkbönderna har genom ökat mjölkpris täckning för ungefär halva kostnadsökningen. Fågel- och äggproducenter som oftast köper sitt foder har fått något bättre marknadspris medan grisproducenterna är mycket hårt pressade.

Inom Förädling & Tjänster finns också en varierande bild. De småskaliga livsmedelstillverkarna, entreprenadföretagen och hästföretagarna åtnjuter god efterfrågan men det finns frågetecken kring lönsamheten på sikt. Marginalerna är ofta små och med ökade kostnader för kunderna riskerar efterfrågan att minska.

Efter att undersökningen genomfördes har regeringen beslutat att stötta svenskt lantbruk med 1 miljard på grund av de skenande kostnaderna för insatsvaror. Pengarna har dock ännu inte delats ut. Dessutom har kriget i Ukraina brutit ut, vilket skapar ytterligare press på svenskt lantbruk, i dagsläget främst genom ytterligare ökade priser. Det sätter också fokus på vikten av beredskap inom livsmedelsförsörjningen. Reaktionerna på händelseutvecklingen kommer vi att kunna se i nästa mätning.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex faller ytterligare – lägsta nivån i indexets historia – LRF

Växtodling: Fallet i index dämpas

Fortsatt höga priser på insatsvaror sänker synen på konjunkturen bland växtodlarna. Det snabba fallet under 2021 ser ut att dämpas något. Konjunkturläget är emellertid på…

Trädgård: Fortsatt nedåt för trädgårdsnäringen

Trädgårdsindex fortsätter att falla i kvartal 1 till rekordlåga 90. Inledningen av året är försäsong för många produktionsinriktningar vilket gör dem extra sårbara för kostnadsutvecklingen…

Animalier: Dämpat fall för animalieindex

Animalieindexets fall från det förra kvartalet har dämpats. Index sjunker från 76 till 75 och hamnar en knapp enhet under det förra kvartalet. Även om…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men dyra insatspriser fortsätter oroa

Indexet för förädling och tjänster sjunker med knappt två enheter och dyker därmed inte lika kraftigt som under förra kvartalet. Efterfrågan är överlag stor men…