Fortsatt urstark efterfrågan och god prisbild

SAMMANTAGET VISAR INDEXET FÖR FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER PÅ EN positiv syn på konjunkturen, vilket främst återspeglar optimismen hos entreprenadföretagen och livsmedelsförädlarna.

Hästföretagen har i kvartal 3 svängt till en negativ syn på konjunkturen trots att efterfrågan och prisutvecklingen är mycket god. Det är, liksom för de gröna näringarna i stort, insatsvarorna som drar ned index. För hästföretagen är det priset på foder och diesel som sänker synen på konjunkturen men inte lika mycket som för animalierna. Efterfrågan på både hästar och aktiviteter baserade på häst är fortsatt hög vilket gör att lönsamheten generellt kan upprätthållas. Avels- och betäckningssiffror visar på fortsatt optimism även om viss oro inför framtiden finns kring huruvida den höga efterfrågan kommer att kvarstå efter pandemin.

För entreprenadföretagen är det främst de ökande dieselpriserna som påverkar negativt men för livsmedelsförädlarna har pandemin också lett till brist på förpackningar som driver kostnader för dessa småproducenter. Detta återspeglas inte i synen på lönsamheten som fortfarande är god, både om man jämför med för ett år sedan och om man blickar framåt.

Den urstarka efterfrågan och möjligheten att ta betalt för egna varor och tjänster väger upp. Förutom pandemins generellt goda inverkan på efterfrågan upplever man specifikt ökat intresse för ursprung och smakupplevelser. Det finns tillförsikt i branschen att den starka efterfrågan kommer att hålla i sig efter pandemin. Entreprenadföretagen upplever fortsatt god efterfrågan från både skogs- och jordbruket.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/hot-och-mojligheter-i-dyra-insatsvaror/

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

OPTIMISMEN FORTSÄTTER ÖKA UNDER KVARTAL 3. Index 119 är det högsta värdet som uppmätts för någon av näringarna i Grönt näringslivsindex sedan mätningarna startade. Jämfört…

Försvagat Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex sjönk under tredje kvartalet till drygt 100, vilket indikerar en neutral syn på konjunkturen på totalen i nivå med synen innan pandemin. Förutsättningarna…

Växtodlarnas konjunktur fortsätter falla

INDEX FÖR VÄXTODLING FALLER FÖR TREDJE KVARTALET I RAD. Sedan kvartal 2 har index sjunkit med nära 4 enheter och sedan kvartal 4 2020 med…

Trädgårdsnäringen ser mindre optimistiskt på konjunkturen

INDEX FÖR TRÄDGÅRDSNÄRINGEN FALLER MED NÄRMARE 10 ENHETER jämfört med kvartal 2 men ligger fortfarande på en positiv nivå, index 105. Jämfört med kvartal 2…