Fortsatt positivt för Förädling och tjänster

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Synen på konjunkturen är något sämre, både jämfört med samma tid för ett år sedan och för kvartal 4 2020. Index i kvartal 1 2021 landar på 103.

Entreprenad står för en stor del av omsättningen i detta branschindex. Man upplever bättre lönsamhet nu jämfört med samma tid för ett år sedan. Efterfrågan upplevs också som god men är något lägre jämfört med samma period förra året.

Livsmedelstillverkning och förädling har en mörkare syn på konjunkturen jämfört med för ett år sedan. Detta beror främst på den svåra situationen för restauranger och företagarna har varit tvungna att hitta nya försäljningskanaler under pandemin. Det är intressant att bryggeriboomen inte har avstannat under pandemin. 43 bryggerier startade produktion och tre lades ned under fjolåret. Idag finns 600 registrerade tillverkare av öl, jämfört med ett 30-tal för tio år sedan.

Hästnäringen ser mycket positivt på efterfrågan och prisbilden på sina egna tjänster. Efterfrågan på hästar är stor och det finns indikationer på att aveln ökat under pandemin. Internetauktionerna har lockat många intressenter och den ökande efterfrågan på häst har bidragit till en positiv prisutveckling. Det som drar ned bedömningen av konjunkturläget är prisbilden på foder och inte minst personal. Inom flera delar av branschen uppges att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/gront-naringslivsindex/

Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man…

Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…