Grönt index

Om grönt näringslivsindex

GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö,…

Fördjupning tredje kvartalet 2020- coronaeffekten

Som helhet har det gröna näringslivet klarat covid-19 bättre än många andra branscher i Sverige. Covid-19-pandemin har slagit hårt mot vissa delar av de gröna…

Växtodlarnas syn på konjunkturen har dämpats

EFTER EN ÖKANDE optimism kring konjunkturen vänder nu växtodlarnas förväntningar nedåt och landar på svagt negativa 98,2. Trenden gäller dock inte vallodlingen som var mer…

Animalieindex påverkas av prisbilden på såväl animalier som insatsvaror

FRÅN ATT HA VARIT i princip oförändrat positiv i kvartal 1 och 2, sjunker animalieindex till neutrala 100 i början av kvartal 3. Men konjunkturen…

Konjunkturen för förädling och tjänster försämras kraftigt

INDEXET FÖR FÖRÄDLING och tjänster sjunker kraftigt jämfört med kvartal 2, från 103,7 till 94,8. Det är främst entreprenad, som står för en stor andel…

Ökad optimism i skogsnäringen efter vårens kraftiga nedgång

SKOGEN ÄR DEN ENDA bransch som uppvisar en ökad optimism, indexet ökade med mer än 8 enheter från förra kvartalets låga index 89,5 och ligger…

Trädgårdsproducenterna ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

ORON FÖR SÄSONGSBEMANNINGEN var stor i trädgårdsnäringen under våren på grund av rådande pandemi. Tack vare tidiga insatser klassades delar av trädgårdsnäringen som samhällsnyttig. Utländsk…