Vinodling

Vinodling är en ny bransch i Sverige där engagemang och entreprenörskap är centralt. Vinodling kombineras ofta med besöksnäringar av olika slag.

Vinodling är en ung bransch i Sverige

Sverige blev ett godkänt vinland 1999, efter ansökan hos EU. Svenska vinodlare har prövat sig fram och i dag bygger branschen på en samlad erfarenhet och kunskap. Vinhantverket i Sverige präglas av starkt engagemang hos vinodlare som drivs av att skapa kvalitetsviner. Vingårdarna har stöd av Föreningen Svenskt Vin som tillsammans med gårdarna systematiskt utvecklar vinproduktionen. De flesta vingårdarna finns i Skåne, Blekinge, Västra Sverige samt Öland och Gotland men även i Mellansverige finns vingårdar. Svenska viner vinner i dag internationella utmärkelser.

Produktion av kvalitetsvin är arbetskrävande

Det krävs åtminstone en halv årsarbetskraft per hektar för att sköta en vingård. Det krävs också erfarenhet. Vinerna säljs via Systembolaget, restauranger, serveringsställen och egna restauranger. Att kombinera vinodlingen med visningar, restauranger, boende eller konferenser förekommer hos flera vinodlare. Gårdsförsäljning av de egna produkterna är inte tillåtet på grund av nuvarande lagstiftning. Utifrån europeiska erfarenheter vet odlarna att gårdsförsäljning skulle öka lönsamheten, såväl som sysselsättningen.

Lönsamheten inom vinodling

Endast var femte vinodlare bedömer att lönsamheten är god eller mycket god vilket är betydligt lägre än de flesta andra verksamhetsinriktningarna i de gröna näringarna. Drygt hälften anser att lönsamheten är dålig och en fjärdedel anser att den är mycket dålig. Stora investeringar i etableringsfasen påverkar lönsamheten negativt i kombination med att det beräknas ta minst 4 – 5 år för en nyetablering att ge goda skördar.

Vinodlares investeringar

De flesta vinodlare planerar att investera i maskiner och utrustning. Drygt hälften planerar att investera i marknadsföring och försäljning och hälften i byggnader. Även investeringar i mer odlingsmark planeras av en mindre del. En låg andel av vinodlarna planerar att sälja företaget de närmaste åren. Majoriteten vill sälja företaget utanför familjen. Det skiljer sig åt från de flesta andra näringar där ungefär hälften vill sälja utanför familjen.

Certifieringar inom vinodlingsbranschen

Endast ett fåtal vingårdar har en certifiering. Det beror på att de etablerade certifieringarna anses ha en begränsad nytta för verksamheten. Dessutom medför det en omfattande administration. Av landets större kommersiella vingårdar är det bara ett fåtal som har certifierat sig.

Förutsättningar för vinodling i Sverige

Det finns flera druvsorter som passar svenska förhållanden. Vanliga sorter är Solaris och Cabernet Cortis. De är framtagna för att vara motståndskraftiga mot svampangrepp.
Vinodlingsbranschen har i dag erfarenhet från Sverige, Europa och andra delar av världen. Den erfarenheten hjälper nyetablerade att göra rätt från början. Det finns dock svårigheter. Svårigheterna består exempelvis av den långa och kostnadskrävande tiden från etablering till full produktion. Den perioden måste ofta finansieras med egna medel.

Möjligheter för mindre vinodlare

Systembolaget stödjer vinodlare som har en liten produktion genom sortimentet ”Lokalt och småskaligt”. Det ger företag som tillverkar dryck i mindre skala möjlighet att använda Systembolagets försäljningskanal inom 15 mil från gården. Via Systembolagets beställningssortiment går det även att sälja på distans.

Sverige som vinodlingsland

Marknaden för vin är stabil i Sverige och det svenska vinet är knappast beroende av totalkonsumtionens utveckling. En fortsatt stabil marknad bygger på att skapa svenska nischer och särarter. Att hitta sin nisch är viktigt. Intresset för svenskt och lokalproducerat är starkt och exportmöjligheterna ökar. Att vara en lokal vinodlare gynnas av trenden men något som kan betraktas som en nackdel är att Sverige inte är ett etablerat vinland. Konsumenternas intresse och acceptans för svenska viner har dock ökat kraftigt. De i dagsläget små svenska volymerna verkar ändå ha funnit sin plats på marknaden. Möjlighet till försäljning finns på lokala Systembolag, lokala eller speciellt utvalda restauranger eller sin egen restaurang. På sikt kanske även egen gårdsförsäljning blir möjlig. Ett viktigt strategiskt val inför framtiden är om man skall finnas överallt eller i utvalda kanaler.

Kommentar till SWOT-analys

Möjligheterna att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska utredas ytterligare. Gårdsförsäljning ger ökade möjligheter för vinproducenter att sälja sina produkter. Eftersom lokalt och äkta är starka trender skulle gårdsförsäljning gynna svenska vinodlare. När det gäller certifieringar finns det skillnader mellan svenska och utländska certifieringar. Skillnaderna innebär att viner, även ekologiska, kan produceras i ett antal länder med kemiska substanser som är förbjudna i Sverige. Svenska vinodlingar är restriktiva med användningen av bekämpningsmedel. Det skiljer sig åt från många europeiska länder, där även ekologiska odlingar får använda koppar.