Vattenbruk

Sverige har generellt goda förutsättningar för fiskodling. Som komplement till lantbruk är det möjligt att etablera landbaserad fiskodling som kan ge alternativ användning för gamla stallar.

Odling av fisk och skaldjur

Nästan hälften av all fisk som konsumeras i världen är odlad. Vattenbruket innefattar odling av bland annat fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Det finns företag som odlar direkt för konsumtion men även de som producerar fisk för utsättning. Sverige har gott om vatten på de flesta platser. Den vanligaste fisken för odling i Sverige är regnbågslax och röding men intresset för att odla andra inhemska arter till exempel abborre och gös samt mer exotiska fiskar ökar i och med utvecklandet av inomhusodling.

Stora företag dominerar

Den största delen av fiskodlingen sker i flytande nätkassar av ett fåtal större företag som var och en producerar över 500 ton per år. Det finns odlingar i hela landet i så väl kustområden som i inlandet. Den undersökning som ligger till grund för de uppgifter som presenteras i detta kapitel har genomförts bland både små och stora odlare. Det finns ganska många företag som odlar kräftor medan musselodlarna är relativt få. Odling av alger är fortfarande en liten verksamhet men faller inte heller inom samma regelverk. Intresset för landbaserad fiskodling ökar. RAS (Recirculating Aquaculture Systems) innebär odling i ett slutet system där vattnet återanvänds. Tekniken ger större möjlighet till kontroll av näringsläckage och minskad risk för utsläpp.

Lönsamhet och investeringar inom vattenbruk

Intresset för vattenbruk har vuxit mycket och det startas allt fler nya företag. Det verkar finnas en stor potential för branschen att utvecklas i Sverige. Det visar en utredning som regeringen gjort. Många av dagens vattenbruksföretag har varit verksamma i mer än 20 år. Det är i huvudsak familjen som står för arbetsinsatsen och många är deltidsverksamheter. Men om man ser till volym av odlad fisk så sker den största delen av produktionen i företag som har i snitt 20 anställda.

God lönsamhet förutspås inom vattenbruket i Sverige

En majoritet av de större vattenbrukarna tror på god lönsamhet i framtiden.de närmaste åren. En majoritet uppger också att de planerar att investera inom på sikt. De flesta uppger att de genomför investeringar med egna medel. Bland LRF:s medlemmar i branschen, som tillhör de mindre företagarna, upplevs lönsamhet och investeringsvilja svagare än bland de större som dominerar branschen. Lönsamheten i landbaserad odling är en utmaning. RAS-tekniken är positiv ur miljösynpunkt men kostar mycket. De producenter som finns i dag är relativt småskaliga.

Goda förutsättningar för vattenbruk i Sverige

Det finns gott om vatten och mark i Sverige för att starta upp vattenbruksverksamhet. Det finns även tomma lokaler för den som är intresserad av att satsa landbaserat. Det finns duktiga animalieproducenter som kan använda delar av sin kunskap inom vattenbruket

Efterfrågan på fisk och lokalproducerat protein ökar

Med hjälp av utvecklad teknik för landbaserad odling skulle branschen kunna förbättra lönsamheten. Men det krävs att konsumenterna är beredda att betala för miljömässiga och etiska mervärden. Eftersom branschen är liten finns det bristande förståelse för de utmaningar som finns och en risk för att större satsningar fastnar i komplicerade och långdragna tillståndsprocesser.

Marknaden för vattenbruk

Efterfrågan på fisk växer och även medvetenheten om olika produktionsmetoder bland konsumenter. Marknaden för svenskodlad fisk domineras av ett antal företag som står för majoriteten av produktionen Volymmässigt är vattenbruket mycket mindre än det konventionella fisket men värdemässigt är det mer betydelsefullt eftersom fisken ger ett högre kilopris. Nästan all regnbågslax som odlas i Sverige exporteras till Finland via Åland. I Sverige konsumeras inte lika mycket regnbågslax. Vi importerar däremot en stor mängd norsk lax.

Kommentar till SWOT-analys

En ökad medvetenhet bland konsumenter om hållbarhet i vattenbruket världen över talar för den svenska odlingen. Men det faktum att många av Sveriges vattendrag mynnar ut i Östersjön som har problem med näringsöverskott innebär en risk. Det är inte möjligt att i närtid kunna konkurrera med pris på importerad fisk. Norge som också har långa kuststräckor har andra förutsättningar med närheten till Atlanten.