Uthyrning

På många gårdar finns bostadshus och byggnader som inte används av ägarna själva eller i den produktion som bedrivs. Då kan uthyrning i olika former ge en bra extra inkomst.

Uthyrning av hus och byggnader säkrar inkomsten

Stabila intäkter är ofta värdefullt i de gröna näringarna där skördens storlek och priserna på produkter från växtodling och djurproduktion kan variera stort mellan åren. Att hyra ut byggnader för olika ändamål kan ge relativt säkra och förutsägbara intäkter. Det är inte ovanligt att en gård har extra bostäder som tidigare har använts av anställd personal eller för äldre generationer. Med ändrad verksamhet finns det också ofta lediga utrymmen i gamla stallar, maskinhallar och andra slags ekonomibyggnader. Äldre byggnader utgör även ofta värdefulla inslag i gårdsmiljön som man vill skydda från förfall. Därmed kan det finnas möjlighet att hyra ut såväl bostäder för permanentboende som ekonomibyggnader för förvaring eller andra ändamål.

Den lokala marknaden styr uthyrningspriserna

Prissättningen vid uthyrning bestäms av den lokala marknaden. Möjligheten att ta ut höga priser ökar i de flesta fall ju närmare större tätorter man befinner sig. Ett sätt att skaffa sig en bild av sin egen marknad är att kolla på exempelvis Blocket för att se vad andra tar vid uthyrning av bostäder och lokaler. Som i all annan verksamhet har varje marknad sina olika segment. En äldre bostad med låg standard ger lägre intäkt än en modern nyrenoverad. Ett kallt lagerutrymme ger mindre betalt än ett uppvärmt. Några vanliga uthyrningsmarknader för ekonomibyggnader är vinterförvaring av husvagnar, husbilar, båtar och bilar. Isolerade lokaler/verkstäder kan ibland hyras ut till verksamheter, lager eller hobbymekaniker.

Uthyrning av permanentbostäder

Hälften av de som arbetar med uthyrning av bostäder och lokaler på gårdar hyr ut permanentbostäder. En tredjedel hyr ut fritidsboenden och en tredjedel ekonomibyggnader. Det betyder att vissa hyr ut både permanentboende och något annat. De allra flesta lägger mindre än en halvtid på sin uthyrningsverksamhet. Drygt var tionde kommer under de närmaste åren att öka arbetsinsatsen i uthyrningsverksamheten. En majoritet menar att lönsamheten i deras uthyrning är god eller ganska god och drygt hälften planerar att göra investeringar.

God lönsamhet

Majoriteten bedömer också att lönsamheten kommer att vara god under kommande år. Färre än hälften av de som hyr ut hus för boende hyr bara ut en enda bostad. Men det finns också en betydande del som hyr ut fler än fyra bostäder. När det gäller ekonomibyggnader så hyr hälften ut mindre än 500 kvadratmeter. De områden där uthyrare ser störst behov av att utveckla sin verksamhet är marknadsföring och affärsutveckling. Hemsidor och sociala medier är de kanaler som man lägger mest pengar på när det gäller marknadsföringen. De största kostnadsposterna för den som hyr ut bostäder och lokaler är underhåll av byggnader och uppvärmning/el (om detta ingår i hyran).

Bristen på bostäder gynnar uthyrningsverksamheten

En stor efterfrågan på hyresbostäder finns över hela landet. Boverkets återkommande bostadsmarknadsenkäter visar på ett underskott av bostäder. Även de flesta landsbygdskommuner uppger att det är brist på bostäder, både i tätorterna och utanför. Trots att det byggs fler bostäder är kommunernas bedömning att det kommer ta lång tid innan det uppstår en balans mellan utbud och efterfråga på många platser. I glesbygd kan det också vara svårt att finansiera nybyggnationer av bostäder, eftersom marknadsvärdet på ett nybyggt hus där ofta är väsentligt lägre än nyproduktionskostnaden.

Efterfrågan på små lägenheter skapar nya uthyrningsmöjligheter

Små lägenheter saknas. Boverket nämner också att det tycks råda en extra stor brist på mindre lägenheter för unga, äldre och nyanlända. Denna brist bekräftas av landsbygdutvecklare på kommunal nivå som har sett samma mönster. Unga vill bo kvar på orten när de flyttar hemifrån och äldre vill sälja sina hus för att hyra något mindre på samma ort. Dessa mindre hyresrätter saknas i dag ofta. Bristen på bostäder i Sverige är en affärsmöjlighet för de som äger bostadshus som de inte själva utnyttjar eller andra byggnader som kan inredas till bostäder för en lägre kostnad och sedan användas till uthyrning.

Kommentar till SWOT-analys

En styrka är att det på gårdar finns befintliga byggnader som med begränsade investeringar kan hyras ut för olika ändamål. Det gör verksamheten konkurrenskraftig i förhållande till nybyggnation. Uthyrning är ofta ett komplement till annan verksamhet. Det finns redan en grundbemanning som kan användas också i uthyrningen. Det finns ett behov av hyresbostäder också ute i glesbygd. Ett hot ligger i det stora antalet nybyggnationer och att marknaden kan bli mättad framöver.