Träförädling

Många företagare bedriver skogsbruk eller annan verksamhet i kombination med träförädling. Grunden är ofta ett intresse för materialet trä och kreativt skapande.

Hantverkare

Träförädling är en bransch som sammanfaller med intresset för skog och hantverk. De vanligaste inriktningarna är snickeri, hyvleri och sågverk men också tillverkning av nischade specialprodukter. Att förvandla skogsråvara till träprodukter sker ofta i kombination med skogsbruket. En stor del av företagare inom träförädling bedriver skogsbruk, men några driver även mjölkgårdar, entreprenadverksamhet eller nötköttsproduktion.

Goda arbetsmöjligheter för träförädlare

Det finns gott om arbeten och ett stort behov av alla olika förädlade trävaror. Intresset för trävaror av hög kvalitet har ökat både hos företagare och konsumenter. De som arbetar med träförädling har olika kunder i form av kommuner och landsting, hotell, mässor, arkitekter och privatpersoner. En del småskaliga träförädlare har också egna butiker på landsbygden, ofta tillsammans med kollegor, och med direktförsäljning till privatpersoner. Det har skett en föryngring inom branschen som till stor del beror på att nya marknader har tillkommit och att det finns ett ökat intresse för trä som material och specialprodukter tillverkade av trä.

Träförädlingsbranschen består till stor del av småföretagare

En stor del av företagen har knappt en heltidsperson anställd. Att det inte ökar beror inte på låg efterfrågan utan på att företagarna ofta har bra maskiner och anläggningar som minskar behovet av arbetskraft. Även faktorer som krångliga regelverk gör att man inte vill anställa fler.

Lönsamhet och investeringar inom träförädlingsbranschen

Både lönsamheten och investeringsviljan anses vara god och bedöms fortsatt god. Över hälften vill investera i sina företag och då främst i maskiner och utrustning, till exempel såg och hyvel, men också i lagerbyggnader, industrilokaler och maskinhallar. Många börjar med lättare utrustning men om intresset för yrket växer och affärerna går bra, byter de flesta upp sig till tyngre maskiner med större kapacitet.
Eftersom efterfrågan på träråvara är hög så finns det möjlighet för trävaruförädlaren att ta bra betalt för sina produkter. Virkespriserna varierar mellan olika regioner och skogsägare.
Drygt hälften av de tillfrågade har någon form av certifiering för den råvara de använder. De flesta har PEFC eller FSCcertifiering som visar på att företagarna tar ansvar för miljön. Certifieringen av träråvaran ger ingen merbetalning vid försäljning av tillverkade produkter.

Förutsättningar inom träförädlingsbranschen

En styrka är att de flesta med intresse för träförädling redan har många av de resurser (byggnader, maskiner, råvara) som krävs för att starta en småskalig verksamhet. En svaghet är att en del företagare investerar innan de har gjort en grundlig marknadsanalys och kalkyl, vilket kan leda till problem senare.

Stort intresse för trä gynnar träförädlingsbranschen

Det finns ett stort intresse för träprodukter. Det gör att fler hobbyverksamhet utvecklas till företag med en omsättning och lönsamhet som går att leva på. Allt fler producenter och konsumenter blir intresserade av trävaror och ser potentialen i att använda trä som alternativ till andra material. Ett av motiven är att motverka negativ miljöpåverkan. Trä är ett förnybart material som dessutom bidrar till en långsiktig inlagring av kol från atmosfären när det används.

Träförädlingsföretagen ökar i antal

Fler satsar på träförädling. Troligen är det ett utslag av att efterfrågan på trävaror har ökat. I dag finns ett stort intresse för specialprodukter som exempelvis högkvalitativt byggvirke som används inom byggnadsvård och renoveringar av äldre hus. En viss konkurrens förutspås med energisektorn där träråvaran har flera användningsområden. Det betyder att priset på råvaran kan komma att stiga i framtiden.

Kommentar till SWOT-analys

Möjligheterna att hitta nya marknader i form av privatpersoner i storstäder, möbelbutiker och arkitekter finns. Konsumenter blir allt mer medvetna om råvarors ursprung och positiva arbetsförhållanden i branschen. Därför kommer det sannolikt gå att ta mer betalt för produkter tillverkade av certifierat virke framöver. En försvårande byråkrati kan dock bidra till hinder för småskaliga träförädlare när det gäller att möta internationell konkurrens. Många vill eller kan inte växa då man upplever sig sakna kunskap kring regelverk om föreskrifter för maskiner, arbetsmiljö, kollektivavtal med mera.