Potatis

Fler potatisodlare behövs till stärkelseindustrin. Konkurrensen inom matpotatis är dock knivskarp. Bästa chansen kan därför vara att ta över efter äldre odlare.

Potatis har många användningsområden

Konsumenten kan köpa knölar i lösvikt och koka själv eller så tar potatisen omvägen över industrin och kommer ut som chips, klyftor eller färdig gratäng. Stärkelsen kan utvinnas för sig och är en populär konsistensgivare i livsmedel och används till och med i pappersproduktion.

Stärkelsepotatis

Nya odlare kan i princip välja låg risk med lågt pris eller hög risk med osäkert pris. Möjligheterna att välja beror på var man har sin mark i förhållande till köparna. Den som vill koncentrera sig på produktionen odlar kanske helst på kontrakt till en industri. Då minskar risken att bli stående med osåld potatis eftersom köparen tar hela skörden, men priset blir förhållandevis lågt.

Matpotatis

Odlarna som säljer höst- och vinterpotatis av bästa klass till packerier för matpotatis får ett relativt lågt pris för sin potatis. Priset täcker inte alltid odlings- eller lagringskostnaderna, och risken är stor att delar av skörden klassas ned eller inte köps. Den som säljer direkt till butik eller konsument kan ta mer betalt men får jobba hårt med försäljning. Ett högre kilopris kräver ett inarbetat eget varumärke eller gårdsbutik.

Lönsamhet inom potatisodlingen

Potatis har hög avkastning, men odlingen är kostsam och grödan är känslig. Lika många odlare som tycker att lönsamheten är dålig, tycker att lönsamheten är bra. Åldern är hög på både potatisodlarna och deras företag. En stor del av odlarna har haft potatis i årtionden. Enligt Jordbruksverkets statistik är det mer än dubbelt så många matpotatisodlare än stärkelseodlare. Andelen hektar är på så vis också betydligt större för odlingen av matpotatis i jämförelse med stärkelsepotatisen.

Investeringsplaner inom potatisnäringen

Den största gruppen i LRFs intervjuundersökning svarar att de troligen inte kommer att investera under de närmaste åren. De som överväger att göra investeringar tänker främst på maskiner och utrustning, framför allt traktorer och utrustning för precisionsodling. Att utöka sitt markinnehav är också attraktivt, liksom att marknadsföra sig genom att bygga ett eget varumärke. En del siktar på ny lagerbyggnad. Stora kostnader för potatisodlare är insatsvaror som utsäde och gödsel, maskinkostnader, personal och eventuell bevattning, lagring och hantering.

Förutsättningar för potatisodling

Potatisens styrkor som produkt är att den innehåller mycket näring och ger hög avkastning per hektar. Den är klimatsmart eftersom koldioxidbelastningen i odlingen är låg, vilket är önskvärt i dagens samhälle. I en speciell process går det att utvinna genomskinlig och smaklös stärkelse. Den är eftertraktad i både livsmedel och teknisk industri. Svagheter är att potatis lätt drabbas av skadegörare och är känslig för näringsbalans och vattenmängd i jorden. Dagligvaruhandeln domineras av ett fåtal stora kedjor. För att komma i fråga i butik måste matpotatisen leva upp till allt högre krav på rätt storlek och skal utan missfärgning. Kombinationen små odlare, lågförädlad vara och stora handelskedjor skapar prispress.

Sverige som marknad för potatisodlare

Trenden de senaste åren har varit att arealen stärkelsepotatis ökat medan arealen matpotatis minskat. Andelen ekologiskt inom matpotatis har ökat. Stärkelseindustrin planerar att utvidga sina kontrakterade arealer med och söker nya odlare. Inom matpotatis kan en möjlighet för nystartare vara att köpa ut en äldre brukare. Avsättningen är en utmaning. Flera av de stora dagligvarukedjorna köper bara av utvalda packerier. I butiker där odlare kan komma in direkt med sin potatis blir det lätt konkurrens mellan odlarna. För att vara konkurrenskraftig som odlare kan det vara betydelsefullt att framhålla det gårdsnära i förpackning och marknadsföring eller att sälja direkt från lastbil. En viss grupp kunder är beredda att betala för en historia och köper helst från någon de tycker sig känna.

Kommentar till SWOT-analys

Styrkor är att potatis kan föda många på litet utrymme, belastar klimatet förhållandevis lite och går att lagra. Även en växande stärkelseindustri kan använda den. Svagheter är att en stor del säljs oförädlad till konsument genom stora aktörer i dagligvaruhandeln. En möjlighet för odlare är att förädla mer genom att packa eller skala själv. Potatis går också att sälja direkt till konsument. Hot är kolhydratfattiga dieter och inskränkningar i användning av bevattning och växtskyddsmedel.