Grön hälsa

Gröna välfärdstjänster innebär att erbjuda rehabiliteringstjänster och meningsfull sysselsättning för människor med särskilda behov. Gården blir bas för omsorg och rehabilitering.

Gröna välfärdstjänster är ett samlingsnamn

Gröna välfärdstjänster är ett samlingsnamn för Grön omsorg och Grön rehabilitering. Utgångspunkten är att företagaren med sitt jord- eller skogsbruk eller sin trädgårdsnäring kan erbjuda meningsfull sysselsättning för människor med särskilda behov. Sysslorna på gården anpassas och ska ge stimulans, utveckling, mening och gemenskap. Det kan vara barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre, människor med funktionsnedsättningar och anhörigvårdare. Erbjudandena kan se olika ut. Först behöver du som företagare fundera över din inriktning. Utgå från dina förutsättningar på gården och på vilken målgrupp som kan vara aktuell.

Offentliga köpare av gröna välfärdstjänster

Det är främst Sveriges kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, Försäkringskassan och Kriminalvården som är köpare av tjänsterna. Vårdtagare inom Grön omsorgsverksamhet omfattas oftast av Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service (LSS). Det kan därför vara bra att skaffa kunskap om lagstiftningen samt ta kontakt med din kommun. Antalet företag inom grön omsorg i Sverige har stigit då privata insatser inom vård och omsorg blivit vanligare. Inom Grön rehabilitering har det dock skett en minskning på grund av krav på evidensbaserade insatser i kombination med yrkesutbildningar.

Kombination av grön omsorg och rehabilitering

En liten del av företagare inom grön omsorg är även verksamma inom grön rehabilitering. Många andra sysslar också med turism, skogsbruk, får- och lammproduktion eller förädlar livsmedel på gården. Företagen är relativt unga och knappt hälften arbetar själva inom verksamheten och rekryterar personal inom familjen. Mer information finns i LRF:s handbok om Gröna välfärdstjänster.

Lönsamhet och investeringar

Närmare hälften av företagarna anser att lönsamheten är god och tror att den förblir god de kommande åren. Företagarnas lönsamhet kan skilja sig åt mellan kommuner beroende på ersättningssystem och summor. I vissa kommuner får företagarna en fast summa per timme som vårdtagaren är där. Kommunerna börjar dock få en större förståelse för att stödsystemet bör baseras på hur mycket stöd varje person behöver per dag. I vissa kommuner finns ett nivåsystem. Vårdtagaren hamnar i en viss nivå som avgör summan. Andra ersättningssystem kan utgå från en halv- eller heldagstaxor.

Hälften vill investera

Undersökningen visar att hälften av de gröna företagarna är intresserade av att investera i sin verksamhet. Det gäller främst i byggnader, som växthus och samlingslokaler, men också i maskiner och utrustning samt varumärkesbyggnad och marknadsföring. En fördel är att ha lokaler som kan användas på olika sätt när inte intäkterna från den dagliga verksamheten är särskilt hög.

Förutsättningar för gröna välfärdstjänster

Branschens styrkor är de unika tjänsterna, med många möjliga sysslor och tillgång till djur och natur. Det ger en stor valfrihet för vårdtagarna. En svaghet ligger i att ha kommunen som dominerande kund, särskilt vid kort uppsägningstid vid löpande kontrakt.

Genom att kombinera olika typer av gårdar med varierande sysselsättning och verksamheter finns möjlighet till utveckling. Det kan locka fler målgrupper och skapa fler arbetstillfällen. Politiska svängningar som innebär att fria val begränsas ses som hot. Likaså om allt fler gårdar startar daglig verksamhet så att det blir en överetablering.

Kombinera gröna välfärdstjänster med plusaktiviteter

Inom grön omsorg och rehabilitering är den största kunden offentlig verksamhet. Många av de som lyckas i sin verksamhet kombinerar ofta daglig verksamhet med boende. Kan man som företagare tillhandahålla plusaktiviteter som sommarläger, helgkollo, eller liknande aktiviteter, så ges ytterligare inkomstmöjligheter. Det är förhållandevis kostnadseffektivt att bredda tjänsteerbjudandet och öka inkomsterna. Det finns möjlighet att söka stöd inom landsbygdsprogrammet för dig som företagare för att utveckla din verksamhet, vilket kan leda till fler arbetstillfällen. Länsstyrelsen hanterar sådana ansökningar.

Kommentar till SWOT-analys

Politiska beslut som hindrar valfriheten och därmed utbudet för vårdtagaren är ogynnsamt för både vårdtagare och företagare och ses som hot. Fria val infördes bland annat för att kommunerna ville höja kvaliteten på verksamheterna. Kommunernas kunskap om grön omsorgsverksamhet varierar och därmed ser också kraven kring upphandling olika ut. Det kan leda till att vissa företagare inte orkar starta upp verksamheter. En svaghet är komplexa uppdrag som kan vara svåra att budgetera vilket pressar lönsamheten. En annan svaghet är att ha råd att anställa personal utan att kombinera verksamheter.