Får och lamm

Som får och- lammföretagare kan du vara små- eller storskalig. Du kan sälja djuren till slakterier eller förädla och sälja produkter som kött, ost och skinn direkt till konsumenter.

Stort intresse för svenskt miljövänligt lammkött

Det finns ett stort intresse för lammkött och konsumtionen ökar. Potentialen för mer svenskt lammkött är stor då drygt 70 procent av lammköttet importeras, främst från Nya Zeeland och Irland. I Sverige produceras bland det miljövänligaste lammköttet i världen, eftersom djuren uteslutande betar eller äter grovfoder som ensilage och hö.

Direktförsäljning av lamm är vanligast

Merparten av företagarna säljer lamm till slakt men ett flertal vidareförädlar också råvaror direkt till konsument. Den vanligaste försäljningskanalen är till privatpersoner som erbjuds kött, ost, ull- och skinnprodukter. Djuren är även viktiga landskapsvårdare som håller markerna öppna och berättigar till EU-stöd. När lammen är 3 till 5 månader sänds de till slakt. Antingen säljer man djuren till slakterierna eller så tar man tillbaka köttet och säljer det till sina egna kunder.

Öka lönsamheten med ull- och skinnprodukter

Utöver kött kan skinn av gotlands- och leicesterras säljas vidare till skinnberedning. Öka lönsamheten genom att komplettera köttproduktionen med Det finns en efterfrågan på får- och lammskinn och det finns också spinnerier som tar emot ull för spinning där fårägaren kan få tillbaka garn från sin egen ull. Vissa spinnerier köper också upp ull.

Priset på svenskt lammkött håller EU-nivå

Lönsamheten i fårproduktionen är lägre än genomsnittet för de gröna näringarna. Priset på lammkött är i nivå med EU-snittet och det är något svårare att få en merbetalning för svenskt lammkött jämfört med till exempel svenskt gris- eller nötkött.

Marginalerna för lammkött behöver förbättras

Kostnaden för foder är höga och intäkterna kan bli bättre. Marginalerna behöver förbättras och det pågår ett arbete för att kunna ta betalt för svenska mervärden. I undersökningen är 37 procent villiga att investera. Det är främst djurstallar och betesmark företagen vill investera i. Man vill också satsa mer på marknadsföring via sociala medier, egen hemsida och bygga eget varumärke.

Svensk fårproduktion minskar om inte fler väljer att bygga

Antalet förprövade stallar för får och getter har gått upp och ner och varierar. Antalet förprövningar är trots det så låga att den nuvarande omfattningen på svensk fårproduktion på sikt minskar om inte flera väljer att bygga.

Sprid riskerna – kombinera får- och lammföretagande med annan verksamhet

Ofta kombineras företagande inom får och lamm med skogsbruk, spannmålsodling, nötkreatur och vallodling vilket ger företagen flera ben att stå på. Det är en styrka eftersom priserna på lammkött varierar. Lönsamheten är svag och man får just nu inte mer betalt i Sverige än i EU. Det beror delvis på långa avstånd till slakterier, få slaktade lamm och dyr slakt. Leveranserna av lammkött till handeln är inte heller stora nog för att göra kampanjer mot konsument.

Ökad efterfrågan på svenskt lammkött

En ökande efterfrågan på svenskt lammkött ger möjligheter till försäljning genom handeln, men också direktförsäljning till konsumenter. Mobila slakterier ger möjlighet till gårdsslakt. Hoten mot näringen består av importen, rovdjurspolitiken, antiköttlobbyn, hårda djurskyddsregler och nitiska inspektörer.

Mindre andel svenskt lammkött trots större efterfrågan

Den svenska produktionen av lammkött har ökat. Men även importen har ökat kraftigt. Trenden mot en mindre andel svenskt ser ut att fortsätta. Irland har förstärkt sin position i Sverige och haft en högre tillväxttakt än Nya Zeeland, som närmast konkurrerar om utrymmet.

Insatser för att höja priserna på lammkött

Enligt Jordbruksverket har antalet tackor och baggar varierat. Men den vacklande situationen kan vändas till en positiv utveckling om fler tar steget att producera får och lamm och möter efterfrågan på svenskt kött. Det pågår i dag projekt för att påvisa och kunna ta betalt för svenska mervärden i handeln så att priset till producenterna kan öka.

Kommentar till SWOT-analys

Lammskötsel är extensiv, ofta med små besättningar där man inte har automatiserat produktionen som för andra djurslag. Att jämna ut slakten över året bör ge lammföretagen bättre priser. I dag slaktas främst vår- eller höstlamm. Komplexa regler och nitiska inspektörer gör företagandet svårt. För få slakterier gör det svårt att få bra betalt. Att komplettera köttproduktionen med ull och skinnprodukter kan öka lönsamheten.