Energi

Energiproducenter har flera möjligheter

Energibranschen i de gröna näringarna inkluderar flera olika inriktningar som biogas, solel, vindkraft, vattenkraft samt energi från skogen i form av ved, flis och pellets. Även spannmål och oljeväxter förädlas och säljs som energi eller drivmedel. De globala energipriserna var höga under 2010-talet vilket fick många företag i de gröna näringarna att satsa på försäljning av förnybar energi. När oljepriserna senare föll ändrades förutsättningarna. Stabila priser håller ned energipriserna för alla typer av energi globalt sett. Många företagare fokuserar nu snarare på omställning till fossilfri energi och energieffektivisering än försäljning av energi.  Sedan 2017 tenderar energipriserna att börja stiga igen.

Förnybar energi är en trolig framtidsbransch

En blocköverskridande överenskommelse av fem partier syftar till att all elproduktion ska vara förnybar i framtiden. Samtidigt har regering och riksdag också beslutat om ambitiösa klimatmål för transportsektorn. Målen fokuserar på att nästan alla inrikes transporter ska vara fossilfria och därmed minska klimatutsläppen med en stor andel. Det innebär att efterfrågan på både förnybar el och biodrivmedel ökar. Det finns alltså en stor potential för de gröna näringarna att ytterligare öka produktionen av förnybar energi och förnybart bränsle.

Lönsamhet och investeringar inom energibranschen

Investeringsviljan är lägre än genomsnittet i de gröna näringarna men man tror på ökad lönsamhet på sikt. Inga större investeringar planeras inom de närmsta åren vilket främst beror på låga energipriser. Investeringarna handlar nästan uteslutande om solceller men även biogasanläggningar. Oberoende energirådgivning finns men det är långt till närmsta energirådgivare för många. Också teknikleverantörerna ger viss rådgivning. Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av bland annat koldioxid. Stödet kan bland annat sökas för energinvesteringar.

Lönsamheten varierar

De olika inriktningarna inom energibranschen innebär olika lönsamhet. Lönsamheten påverkas av tidpunkten för investeringarna, vilket energislag man väljer och om kalkylen baseras på stödsystem eller ej. Ägarskiften sker främst inom familjen och eftersom det ofta är äldre personer som bedriver energiverksamhet krävs det efterträdare. Över hälften av energiproducenterna anser att teknik och digitala tjänster är en viktig del för att säkra lönsamheten inom företaget.

Allt lägre investeringskostnader

Den globala klimatpolitiken driver fram effektivare teknik vilket leder till lägre investeringskostnader för bland annat biogas, solceller och vindkraftverk. Investeringarna i förnybar energi har globalt överstigit investeringarna i fossil energi under flera år. Kostnaden för solel är idag på samma nivå som kostnaden för el från kolkraftverk.

Förutsättningar inom energibranschen

Förnybar energi är ett starkt säljargument. Inom inriktningarna vatten, vind och sol är produktionen automatiserad och behovet av arbetskraft är litet. Motsatsen gäller för GROT, ved och biogas. Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som ska gynna produktionen av förnybar el men priserna har kraftigt sjunkit i pris. Även den administrativa bördan med exempelvis miljötillstånd är en svaghet. Låga energipriser idag gör det svårt för de som säljer till energibolagen men på sikt väntas stigande priser.

Osäker marknad för elproducenter

Låga priser pressar lönsamheten vid försäljning av energi från gården. Det kan finnas energibolag som idag vill köpa in sig på solel och vindel. Däremot är det svårare med drivmedel- och värmemarknaderna. Det bedrivs lite utveckling av försäljning av energi men mer om omställning och energieffektivisering på gårdarna. Man bedömer att energipriserna kommer att stiga till följd av att EU bildar en gemensam energiunion och för att många gamla elanläggningar kommer att fasas ut i Sverige och Europa. Sverige kan på sikt exportera mer el, vilket troligen kommer att få elpriserna att stiga. Om investeringsstödet för solceller slopas kan fler välja att investera i solceller, Det beror på att den administrativa belastningen och väntetiderna då förväntas minska så att det blir lättare för elproducenter att göra nya investeringar.

Kommentar till SWOT-analys

Förnybar energi kommer att efterfrågas alltmer eftersom klimatpolitiken sätter upp tydliga mål. På gårdsnivå kan energiproduktion öka intäkter, självförsörjning och företagets hållbarhetsprofil samtidigt som man får bättre kontroll på framtida energikostnader. All energiproduktion omgärdas av regler, politiska beslut, skatter och bidrag som ändras över tid. Detta gör det svårt att investera eftersom det finns en osäkerhet i hur politiska beslut kan ha positiva eller negativa effekter på valet av specifika energislag.