Ägg

Som äggproducent kan du välja att vara små- eller storskalig, ekologisk eller konventionell. Äggkonsumtionen ökar och dagens äggföretagare ser ljust på framtiden.

Äggproducent i stor eller liten skala

Ägg kan produceras i liten eller stor skala och produktionen kan ske på flera olika sätt när det gäller marknadsföringskoncept och byggnadslösningar. Ett alternativt sätt är att sälja direkt till konsument på en lokal marknad, vilket ger en större vinst. En småskalig produktion och försäljning är dock betydligt mer arbetskrävande. Ett annat sätt är att satsa på en storskalig produktion, som innebär tiotusentals höns, med låga styckkostnader. Då handlar det om investeringar i mångmiljonklassen och en satsning i ett längre perspektiv.

Äggen marknadsförs och säljs till olika marknadssegment. Lägst prissatt är ägg från höns i inredda burar och högst ägg från certifierade ekologiska produktioner. Priserna som producenterna kan få ut varierar kraftigt. Tillgång och efterfrågan på olika sorters ägg påverkar också prissättningen.

Som storskalig äggproducent är det avgörande att få ett kontrakt med ett packeri som distribuerar äggen. Äggproducenter som fokuserar på en småskalig, lokal marknad, löper oftast mindre risk för kraftigt sänkta priser eftersom man då har en direkt relation med slutkunden.

Lönsamheten för äggproducenter

Både lönsamhet och investeringsvilja är högre bland de större äggföretagen jämfört med de mindre. Små äggproducenter säljer i högre utsträckning direkt till konsument. De större (över 30 000 höns) levererar mer till storskaliga packerier. Men också stora äggproducenter säljer ofta via egen gårdsbutik och marknader.

Foder till hönsen utgör cirka hälften av de totala kostnaderna och därefter följer byggnader för hönsen. Den som kan skaffa foder billigt och bygga till låga kostnader har ett bra utgångsläge. Försäljnings- och distributionskostnader kan vara betydande för de som säljer direkt till konsument.

Investeringsplaner inom äggproduktionsbranschen

Av de som producerar ägg i dag tycker hälften att de har god lönsamhet och lika många tror på en god lönsamhet i framtiden. De flesta sköter sina företag inom familjen, och flera tror att de kommer att anställa. Ungefär hälften överväger att investera de närmsta åren.

Förutsättningar för den svenska äggbranschen

Den svenska äggbranschen har flera styrkor. Friheten från salmonella nämns ofta, även om den hotas av att andra länder börjar uppnå liknande status. Den som säljer i större skala möter en marknad med relativt få aktörer både bland de som ska köpa äggen och de som levererar dem. Det kan innebära både för- och nackdelar. Packeriernas marknadskännedom bidrar till balans på marknaden, men att de är få begränsar också producentens manöverutrymme. Ägget som livsmedel är relativt enkelt för primärproducenten att integrera framåt i värdekedjan oavsett om man har ett stort eller litet företag. Ett exempel kan vara att bygga ett eget packeri och sälja lokalt. Det utvecklas också nya och mera hållbart producerade fodermedel till värphöns vilket ökar möjligheterna att positionera sig på marknaden.

Äggkonsumtionen ökar

Konsumtionen av ägg i Sverige har ökat de senaste tio åren. Drygt halva ökningen beror på att vi äter mer ägg per capita och resterande på att befolkningen vuxit.

Populärt med ekoägg

Prisutvecklingen på ägg ser olika ut beroende på vilken produktionsform av ägg det gäller. De senaste 10 åren har priserna på ägg från höns i inredda burar samt ägg från frigående höns inomhus har sjunkit samtidigt som priserna på ägg från ekologiska höns har stigit. Under hälften av de stora äggföretagen är certifierade enligt EU-ekologiskt eller Krav, och bland de små är det ännu färre. Ett vanligt försäljningsargument är istället ofta att äggen är lokalproducerade. Konsumenterna efterfrågar allt mer ekologiska livsmedel vilket i allra högsta grad även gäller ägg.

Kommentar till SWOT-analys

Salmonellafria ägg och ett fåtal packerier med stor marknadsandel och god kunskap om marknaden är styrkor i äggbranschen. Svagheter är att få aktörer ger maktkoncentration och litet svängrum på producentnivå. Inom ekoäggsektorn är en förhöjd halt av dioxin i äggen en svaghet. Ägg är ett livsmedel som går relativt lätt att sälja direkt till konsument vilket ger möjlighet för en lantbrukare att utveckla sin verksamhet. Hoten utgörs bland annat av att salmonellafri import växer fram och att fågelinfluensan kan drabba utomhusgående höns.