Nöt

Som nötköttsproducent kan du vara små- eller storskalig, ekologisk eller konventionell, sälja djuren till slakterier eller kött direkt till konsumenter.

Goda förutsättningar för nötköttsproducenter i Sverige

Konsumenterna visar allt större intresse för svenskt nötkött med stigande priser som följd. Låg antibiotikaanvändning och bra djurvälfärd driver den ökande efterfrågan. Potentialen för svenskt nötkött är stor eftersom drygt hälften av det nötkött vi äter importeras, uteslutande från andra EU-länder och främst från Irland. För att starta nötköttsproduktion behöver du tillgång till betesmark, djurstallar och åkermark. Förprövning ska sökas hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar. Att göra en affärsplan med kalkyler för egen del och för finansiärer är en viktig del i företagandet.

Nötköttsproducenter kan välja stor en liten skala

Driftsformerna skiljer sig mellan olika nötköttsföretag. Allt från intensiv uppfödning av tjurkalvar på stall, till dikor där man ofta har mycket betesmark. Företagaren kan ha en stor heltidsbesättning med flera hundra djur eller en mindre besättning och vara deltidsbonde. De flesta nötköttsproducenter säljer djuren till slakt eller som livdjur till andra uppfödare. Alltfler vidareförädlar också råvaror för att nå konsumenten direkt. Köttlådor med olika styckningsdetaljer säljs till privatpersoner. Av all slakt av nötkreatur är en ganska liten del ekologiskt uppfödda djur.

Lönsamhet och investeringar inom nötköttsproduktionen i Sverige

Priserna på nötkött har varit högre i Sverige än i EU. Det beror på att konsumenterna upplever ett mervärde för svenskt nötkött och att svenskmärkningen har ökat möjligheten att välja svenskt.

Stor investeringsvilja inom nötköttsbranschen

Lönsamhet och investeringsvilja är betydligt högre än genomsnittet för de gröna näringarna. Man tror på fortsatt god lönsamhet och varannan företagare är villig att investera, främst i djurstallar, stallutrustning samt åker- och betesmark. De flesta är villiga att investera i marknadsföring via sociala medier, egen hemsida eller bygga ett eget varumärke. Branschen har varit underinvesterad i flera år men de goda priserna och marginalerna har lett till ett ökat antal förprövningar för ungdjurs- respektive dikoplatser. Antalet sökta dikoplatser tyder på en fördubbling av investeringstakten.

Förutsättningar för nötköttsproduktionen i Sverige

Den svenska nötköttsproduktionens goda djuromsorg och restriktiva användning av antibiotika är en styrka på hemmaplan och avräkningspriserna hos slakterierna har stigit jämfört med i övriga EU. Branschen har många deltidsföretagare och ett stort behov av ägarskiften och rationalisering för att fortleva och utvecklas.

Sveriges nötköttsproduktion har god utvecklingspotential

Det miljövänliga svenska nötköttet har stora möjligheter att utvecklas till följd av stärkta priser av den inhemska efterfrågan. Dessa möjligheter har företagarna redan reagerat på genom ökade investeringsplaner. Hot för verksamheten är ökad lågprisimport från Sydamerika vid ett eventuellt avtal mellan EU och Mercosur (Sydamerikansk tullunion).

Minskad import av nöttkött i Sverige

Andelen importerat nötkött har minskat på grund av en ökad efterfrågan i Sverige. Den ökade efterfrågan kan troligen förklaras med en ökad medvetenhet hos konsumenter när det gäller hög antibiotikaanvändning hos lantbrukets djur. Sverige har den lägsta antibiotikaanvändningen inom EU.

Bra priser driver tillväxt

Dagens höga lönsamhet och investeringsvilja, samt en uppbyggnad av kreatursbesättningarna, gör att den svenska produktionen kommer att öka. Den svenska produktionens andel av totalförbrukningen kommer troligen att öka, åtminstone så länge priserna utvecklas gynnsamt.

Kommentar till SWOT-analys

Branschen har många mindre deltidsföretagare som behöver ägarskifta men det är osäkert om det finns någon att skifta de små enheterna med. Ökad regelbörda försvårar företagandet. Den består bland annat av krav på dokumentation och oro för sanktioner till följd av att ha missat regler. Fortsatt stabil efterfrågan i Sverige ger tillsammans med export av nischprodukter ökade möjligheter, medan köttskatt ses som hot.