Mjölk

Mjölkproduktion kräver ofta stora investeringar. Det kan vara ett vågspel eftersom priset på mjölk svänger kraftigt. Samtidigt finns en trend med produktion och förädling i mindre skala.

Sverige är en global mjölkaktör

Majoriteten av Sveriges mjölkföretagare agerar på en global marknad där prissättningen till mjölkföretaget styrs av faktorer som i mindre utsträckning kan påverkas av det enskilda företaget. Som en konsekvens av det finns ett starkt fokus på en effektiv produktion. Mjölkproduktionen tillhör en av de mest arbetsintensiva verksamhetsgrenarna inom de gröna näringarna och att inte tappa produktivitet när besättningsstorlekarna blir allt större är ett viktigt utvecklingsområde. Digitaliseringen har kommit förhållandevis långt inom branschen och andelen mjölkbesättningar som mjölkas med robot är hög i en internationell jämförelse.

Flera olika möjligheter för mjölkproducenter i Sverige

Intresset för ekologisk produktion har ökat de senaste tio åren, detsamma gäller även lokal förädling av mejeriprodukter. Båda trenderna ger uttryck för en vilja att nå en merbetalning för mjölken. Det är också vanligt att mjölkföretagare diversifierar sin verksamhet, främst genom nötköttsproduktion där djuren som inte används till rekrytering slutgöds för slakt.

Möjlkproduktion är beroende av tillgång på mark

Tillgång till åkermark och bete är en förutsättning för mjölkproduktion. Det krävs närmare 1 hektar åker för att tillgodose foderbehovet för en konventionell mjölkko och något mer för en ekologisk. Vid avvägningen av optimal besättningsstorlek är tillgången på mark centralt.

Lönsamhet inom mjölkproduktionsbranschen

Mjölkföretagarna ger en splittrad bild av lönsamheten. Hälften upplever den som god medan den andra halvan anger att den är dålig. För ekologisk mjölk upplevs lönsamheten vara bättre.

Investeringar inom mjölkproduktionsbranschen

Ungefär en fjärdedel vill investera de kommande åren och då främst i djurstallar, stall- och mjölkutrustning, samt i åkermark. Investeringskostnaderna är höga och det är sannolikt att många väljer att avveckla sin produktion när gamla stallar behöver förnyas. Inom en snar framtid planerar en tredjedel av de tillfrågade företagen att genomföra ett ägarskifte. Knappt hälften uppger att företaget kommer att säljas utanför familjen.

Sverige har en god djurvälfärd

En tydlig styrka för svensk mjölkproduktion är den goda djurvälfärden. Friska djur och låg antibiotikaanvändning bidrar till att branschen kan erbjuda en hållbart producerad produkt. En förhållandevis hög automatiseringsgrad och teknikmognad har stora fördelar. Samtidigt leder det till en hög kapitalbindning i byggnader och stallutrustning.

Sverige har en stark hemmamarknad för mjölkproduktion

Det finns en stark hemmamarknad och ett samhällsintresse för öppna landskap och betesdjur. Ökad ursprungsmärkning och profilering av svenska mejeriprodukter kan bidra till att stärka den svenska mjölkens position. Prissvängningarna på mejerimarknaden i kombination med höga byggkostnader leder till en för hög riskpremie för att mjölkföretagare ska våga återinvestera eller nyinvestera. Det skapar ett investeringsunderskott i branschen.

Marknaden för mjölkproduktion i Sverige

Sverige exporterar mindre än hälften av den svenska mjölkråvaran. Samtidigt importeras också mindre än hälften av alla mejeriprodukter som konsumeras i Sverige, i synnerhet gäller det syrade produkter och hårdost. Kina är motorn för den globala efterfrågan på mejeriprodukter. Samtidigt har den inhemska kinesiska mjölkproduktionen problem att växa. Men även om Kinas efterfrågan skulle mattas av finns andra asiatiska länder som förväntas öka sin efterfrågan på mejeriprodukter kraftigt.

Sveriges mjölkproduktion baseras på lokala alternativ

Mjölkbranschen i Sverige har en stark kooperation. Majoriteten säljer sina varor via bondekooperativ. Det går dock att se en trend med nya mindre etablerade företag. Mjölkföretagaren vill ha bättre betalt för sin produktion och kan då välja att dela upp sina leveranser till flera mejerier, s.k. splitleveranser. Då kan mjölkföretaget ha en fortsatt garanterad avkastning för en viss del av sin mjölkproduktion men också sälja till ett lokalt mejeri som söker en helt annan marknadsposition. Trenden har påverkat större aktörer att försöka profilera sina produkter bättre på hemmamarknaden.

Kommentar till SWOT-analys

Sverige har goda naturliga förutsättningar för mjölkproduktion. Vi har tillgång till mark som lämpar sig väl för vallproduktion och bete. Samtidigt utmanas den svenska mjölkproduktionen av den internationella konkurrensen med snabba prissvängningar och låga genomsnittliga priser över tid. Till möjligheterna hör att ytterligare ta vara på svenskarnas starka preferens för svenska mejeriprodukter. Ett sätt att göra det är att utveckla ursprungsmärkningen. Ett annat sätt är att öka den ekologiska produktionen som ofta har bättre lönsamhet än den konventionella.