Entreprenad

Bara fantasin sätter gränser för vilka jobb du kan ta betalt för i ett entreprenadföretag. Allt fler upptäcker att det finns arbete som väntar för den som har drivet.

Maskinkörning som entreprenadverksamhet

Den som sysslar med entreprenadverksamhet utför arbeten åt andra. Inom lantbruket handlar det ofta om att använda maskiner som man redan har på den egna gården. Genom att kombinera körning hemma och borta går det att få in fler timmar på varje maskin. Man utnyttjar överskottet i kapacitet för att skapa bättre lönsamhet och utvecklar ett extra ben att stå på. Grovt indelat finns lantbruksentreprenad och skogsentreprenad. Samma företag kan ha båda inriktningarna.

Sälja tjänster på entreprenad

Lantbruksentreprenad betyder att ta betalt för moment som sådd, gödsling eller halmpressning. Det går också att erbjuda tjänster utanför jordbruket, exempelvis grönyteskötsel eller snöröjning, och att erbjuda enbart arbetskraft. Den som arbetar i egen regi (maskinstation) har direktkontakt med sina kunder. Ett alternativ är att ansluta sig till en organisation som fördelar uppdragen.

Skogsentreprenad

Skogsentreprenad sträcker sig från planprenadläggning till skörd. Skogsvård som plantering och röjning innebär mycket manuellt arbete och säsongsbetonad personal. Gallring och slutavverkning är högteknologiskt med kapitalkrävande maskiner. Kunder är främst skogsindustrin och enskilda skogsägare, men även kyrkan och kommuner köper tjänster.

Lönsamhet inom entreprenadverksamhet

Majoriteten av de som driver entreprenadverksamhet tycker att lönsamheten är ganska god eller mycket god. Möjligheterna att hitta livskraftiga affärer avspeglar sig i ett ökande intresse att ge sig in i branschen. En bit in på 2000-talet sysslade en fjärdedel av jordbruksföretagen med någon form av entreprenad. Både antalet och andelen har ökat kraftigt enligt Jordbruksverkets statistik. Även inom skogsentreprenad har företagandet och sysselsättningen ökat under samma period, enligt Skogsstyrelsen. Ökningen är dock inte lika iögonenfallande som på lantbrukssidan. Stora kostnadsposter i hela branschen är personal, avskrivningar och räntor samt diesel.

Entreprenadföretagarna investeringsplaner

Ungefär hälften av entreprenadföretagarna i intervjuundersökningen överväger att investera de närmaste åren. Klart högst på listan står maskiner och utrustning, exempelvis traktorer, traktorredskap och skogsmaskiner. Majoriteten bedömer att de skulle kunna sälja fler maskintimmar med befintlig maskinpark. De som siktar på att investera i marknadsföring riktar i första hand in sig på sociala medier och i andra hand på egen hemsida.

Förutsättningar för entreprenadföretagare

Det är en styrka att ha många kompetenta kollegor i ryggen. Det finns en samlad erfarenhet och organisationer att ta stöd av som tillvaratar intressen. Den som ändå inte vill köra självständigt kan ingå i grupper på lantbrukssidan där förhandlingen med slutkund är klar. Det gör att man får den certifiering som behövs genom organisationen. En svaghet är att entreprenadbranschen är ekonomiskt pressad eftersom kunderna i lantbruket, skogsindustrin och den offentliga sektorn behöver vara effektiva för att överleva. Det är också generellt svårare att ta tillräckligt betalt av privatpersoner. En utmaning är att få tag i rätt personer som kan utföra jobben. Många vittnar om att de inte saknar jobb utan arbetskraft som kan utföra dem.

Positiv marknad för entreprenadföretagare

Marknaden är gigantisk. En del är mogen, en del ligger öppen för nya affärsidéer. Traditionell lantbruksentreprenad hör till den mogna delen med allt färre och större jordbruksföretag. Här är en möjlighet att sälja in helhetslösningar för delar av kundens verksamhet. Om lantbrukaren till exempel fokuserar på djuren i mjölkproduktionen tar entreprenadföretaget hand om grässkörden från slåtter till plansilo för ett fast pris per kilo. Skogsentreprenad är också en mogen bransch. Möjligheter öppnar sig genom att skogsägare börjar efterfråga hyggesfritt skogsbruk och små maskiner. Den visionära entreprenadföretagaren drar nytta av samhällsutvecklingen. Handeln på nätet ökar och någon måste ta hand om leveranserna när de når landsbygden. Nya kök behöver bäras in och monteras, flaggstänger förankras och stängsel sättas upp.

Kommentar till SWOT-analys

Svenska lantbrukare och skogsbrukare håller hög nivå på kunnande, teknik och säkerhetstänk. Det är styrkor när man utför arbete åt andra. Svagheter är att det ofta krävs dyra maskiner och välutbildad, arbetsvillig personal. Det kan också vara svårt att ta rätt betalt. Möjligheter är att utveckla logistik- och kringtjänster i spåren av en ökad näthandel och helhetslösningar inom skogs- och lantbruk. Klimatet med mindre snö att ploga och för blöta eller för torra marker är hot, liksom förändringar i riktlinjer från EU.