Turism

Naturen är en av de viktigaste anledningarna till att turismen i Sverige ökar. Antalet företag, som baserar sitt erbjudande på naturupplevelser har ökat. Det ryms många fler!

Turismföretagen i Sverige ökar

Turismbranschens totala omsättning har fördubblats sedan millennieskiftet. Antalet jordbruksföretag som bedriver turism har mer än fördubblats. Bland utländska turister svarar en övervägande del att naturen är ett viktigt skäl för att besöka Sverige. En stor del av dagens turism sker i jord- och skogsbrukslandskap. Ibland bedrivs turismverksamheten i kombination med lantbruksföretagande, men också av företagare som inte äger marken. I det sistnämnda fallet är det viktigt att turismföretagare och markägare har en dialog om nyttjandet av marken. På www.lrf.se finns avtalsmallar att använda.

Kombination av lantbruk och turismverksamhet

Lantbruksföretagare som i dag bedriver turismverksamhet kombinerar i de flesta fall flera olika verksamheter. Vanligast är att erbjuda boende med eller utan försäljning av mat och dryck, långtidsboende, guidade turer och aktiviteter. Men precis som naturturismföretagen skapar lantbruksföretagen allt fler aktiviteter som exempelvis naturguidning, fiske och cykling.

Naturturism i Sverige växer

De renodlade naturturismföretagen är förhållandevis större än turismverksamheterna hos lantbrukare,. Bolagsformen skiljer sig åt och företagarna är något yngre. De flesta erbjuder naturguidning, boende, vandring och cykling, mat och dryck, kajak och kanot, jakt och fiske samt turer på häst. En ökning av andra tjänster som att åka hundspann, klättra, snöaktiviteter, viltskådning och att uppleva samisk kultur erbjuds allt mer.

Besöksnäringen är på stadig tillväxt

Efter att besöksnäringen mer än fördubblats sedan millenieskiftet har många av lantbruksföretagarna sålt mer och förbättrat lönsamheten. En majoritet vill investera i sin verksamhet och de flesta investerar med hjälp av egna medel. De vill främst investera i marknadsföring och försäljning via e-handel, sociala media och webbannonser samt i byggnader i form av bostadshus för uthyrning. En övervägande del marknadsför sig redan nu via digital teknik och tjänster. Över hälften använder en egen websida för försäljning och marknadsföring och ungefär hälften använder också sociala medier. De turismföretagare som planerar att starta nya verksamheter vill främst göra det i form av boende och mat.

Naturturism är mest lönsam

Den renodlade naturturismen är mer lönsam och expansiv än turismverksamheter hos lantbrukarna. Många renodlade naturturismföretagare anställer personal utanför familjen, arbetar i större utsträckning med ekonomistyrning och affärsutveckling och tar in extern kompetens vid behov. De tar även banklån och nyttjar investeringsstöd i större utsträckning. Vissa äger själva sin mark medan andra arrenderar av privatpersoner, kommuner, staten eller har en överenskommelse med markägaren.

Möjligheter för utveckling av turismbranschen i Sverige

Det stora engagemanget, framtidsviljan och initiativrikedomen hos lantbruksföretagarna är en styrka. En svaghet är en avsaknad av affärsutveckling i verksamheten. Bland annat behövs mer kunskap om prissättning, produktutveckling och var man hittar nya kunder.

Förutsättningar för utveckling av turismbranschen

Sverige har mycket natur och möjlighet att ta emot fler gäster. Allemansrätten gör det lättare för nya företag att starta turismverksamheter. Fler gäster innebär fler arbetstillfällen.

Positiv marknad för turismbranschen i Sverige

Alltfler utländska turister väljer att uppleva naturen när de besöker Sverige. Idag finns en nationell strategi för besöksnäringen på initiativ av Tillväxtsverket i samarbete med flera organisationer och myndigheter. Visionen är att besöksnäringen ska fortsätta öka. För landsbygden möjliggör turismverksamheterna, förutom nya jobb, också en bibehållen eller ökad service. Det finns ett flertal organisationer som marknadsför Sverige som turistdestination, arbetar för hållbar turism, och riktar sig till turismföretagare om bransch- och arbetsgivarfrågor.

Kommentar till SWOT-analys

Lokalkännedom är en styrka och kunskap som tar lång tid att lära ut. Exempel på lokalkännedom är framkomlighet i naturen och med häst. Relationen med markägaren är ytterst viktig. För att markägaren ska ha en positiv bild av turismen behövs kontinuerlig dialog och överenskommelser. Utan den kan exempelvis nedskräpning och buller inte hanteras på ett korrekt sätt, vilket kan ses som ett hot för turis

mföretagarens fortsatta verksamhet. Den ökade turismen påverkar också trycket på miljön och därför behövs genomarbetade åtgärdsplaner för hanteringen av den växande besöksvolymen.

Turism

Naturen är en av de viktigaste anledningarna till att turismen i Sverige ökar. Antalet företag, som baserar sitt erbjudande på naturupplevelser har ökat. Det ryms…